Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar muddring utanför Höjeås utlopp i Öresund, Lomma. Foto: SGI

Förorenade sediment

Föroreningar som ansamlats på havs- och sjöbottnar ligger inte alltid stilla utan kan på olika sätt komma ut i vattenmiljön och även spridas lång väg. De utgör därför ett hot mot miljön och människors hälsa. På den här sidan hittar du information om hur vi jobbar med förorenade sediment och vilket stöd du som jobbar på en kommun eller länsstyrelse kan få i ditt arbete.

Vad är förorenade sediment?

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har förorenade sediment på bottnarna. Till exempel har industrier släppt ut dessa föroreningar. Efter transport genom luft och vatten har föroreningarna till slut hamnat i sjöar eller hav och har där sedimenterat tillsammans med partiklar. Exempel på förorenade sediment är de stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna där massaindustrin släppte ut sitt avloppsvatten, ofta orenat. Dessa så kallade fiberbankar och fibersediment med föroreningar ligger än idag kvar på bottnarna utanför de olika utsläppskällorna.

Varför utgör förorenade sediment ett hot?

Föroreningarna som ansamlats på bottnarna ligger inte alltid still utan kan på olika sätt komma ut i vattenmiljön och kan även spridas lång väg. De utgör därför ett hot mot miljön och människors hälsa.

För en fungerande miljö behövs flera funktioner i sediment samt sjö- och havsbottnar som ger bidrag till exempelvis rent vatten, biologisk mångfald, säkra livsmedel, ekosystemtjänster och så kallad blå tillväxt (vattenbruk, turism etc.). Därför är flera miljömål och samhällsutmaningar beroende av tillräckligt rena bottnar och sediment i sjöar och hav. Det finns utöver de svenska miljömålen och FN:s Agenda 2030 flera visioner, mål, åtaganden, strategier och direktiv där rena sjö- och havsbottnar har betydelse, några exempel är vattendirektivet, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet och EU:s maritima strategi för blå tillväxt.

Hur sprids föroreningar till och från sediment?

I hav och i sjöar pågår på bottnar i lugnare områden en kontinuerlig sedimentation av finkorniga partiklar. Till exempel metaller och organiska föreningar följer med partiklarna ned och bottnarna blir därför avlagrinsplatser för sediment och föroreningar. Dessa ansamlade föroreningar kan sedan cirkulera från sedimenten till vattenmassan genom till exempel omblandning av djur och växter, erosion eller kemiska processer. Detta ökar risken för upptag av miljögifter i organismer och vidare spridning i naturen samt till människor. Föroreningar i sedimenten spelar alltså en viktig roll för ekosystemens status.

Hur arbetar SGI med förorenade sediment?

SGI arbetar med förorenade sediment inom ramen för vårt ansvar för forskning, utveckling av teknik, kunskapsuppbyggnad som rör förorenade områden samt stöd till andra myndigheter och kommuner.

SGI bedriver egen tillämpad forskning och kunskapsspridning med avseende på förorenade sediment och fibersediment. SGI ger och samordnar expertstöd till länsstyrelsernas och kommunernas handläggare inom miljötillsynen avseende förorenade sediment.

Det finns flera andra myndigheter som också arbetar med förorenade sediment. För att skapa förutsättningar för att lösa de problem som förorenade sediment utgör behövs en stark samverkan mellan berörda myndigheter. SGI har därför ett samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna i arbetet kring förorenade sediment och har deltagit i Miljömålsrådets åtgärd om förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder. Miljömålsrådsåtgärden om förorenade sediment har nu gått in i en andra fas där de samarbetande myndigheterna genomför några av de förslag som lämnats. SGI har tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna också fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden (regeringsuppdrag förorenade sediment – RUFS).

Mer information

Det är många myndigheter som är inblandade i tillsyn och kunskapsuppbyggnad om förorenade sediment. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam webbsida med samlad information om sediment. Du kan klicka dig vidare till den den och till respektive myndighets webbplats nedan:

Webbsida med samlad information https://www.renasediment.se/  

Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/

Sveriges geologiska undersökning https://www.sgu.se/

Havs- och vattenmyndigheten https://www.havochvatten.se/

Länsstyrelserna https://www.lansstyrelsen.se/

Vi hänvisar även till Svenska geotekniska föreningens åtgärds- och undersökningsportaler för information om undersökningar och åtgärder av förorenade sediment. http://www.fororenadeomraden.se/

I högerspalten kan du läsa mer om SGI:s arbete med förorenade sediment och även hitta kontaktuppgifter till oss. 

Senast uppdaterad/granskad: 2022-11-25
Hjälpte informationen dig?