Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar SGI:s organisationsschema 2024 Foto: SGI

Organisation och avdelningar

SGIs arbete leds av generaldirektören. Verksamheten är organiserad i avdelningarna Fysisk planering och byggbarhet, Georisker och geodata, Mark- och vattenmiljö, Verksamhetsstöd samt Sekretariatet för Göta älv och en Gd-stab.

Huvudkontoret finns i Linköping och det finns lokala kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid kontoret i Linköping finns ett geotekniklaboratorium och ett miljölaboratorium. SGI har cirka 100 medarbetare.

SGI har en tjänsteperson i beredskap, TiB. TiB:ens uppgift är att initiera och samordna det inledande arbetet vid allvarliga ras- och skredhändelser.

SGI har två särskilda funktioner som är knutna till myndigheten. En delegation för ras- och skredfrågor som är ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som arbetar med de frågorna. Vi har också en delegation för Göta älv som är rådgivande för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen.

Avdelningarna har enheter som leds av en enhetsansvarig eller enhetschef.


Avdelningar vid SGI

Fysisk planering och byggbarhet

SGI har ett ansvar för att effektivisera plan- och byggprocessen och för geoteknisk forskning och utveckling. Verksamheten bidrar till ett effektivare markbyggande genom att identifiera problemställningar och forskningsfrågor från myndigheter och bransch vad gäller geoteknik och resurshushållning inom transportinfrastruktur och bostadsbyggande samt genom att bedriva FoU. Rådgivning ges till myndigheter och kommuner och omfattar bland annat teknisk granskning av projekteringshandlingar.

Samverkan sker med MSB, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Boverket, kommuner och bransch. Ny kunskap förmedlas genom publikationer, kurser, konferenser, rådgivning, utveckling av olika typer av verktyg (till exempel beslutsstödsverktyg, kostnadskalkyler, databaser).

Stöd som rör geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen ges till Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Vi arbetar med:

 • Planstöd som gäller geotekniska säkerhetsfrågor.
 • Bidra till ett effektivt och säkert byggande av transportinfrastruktur och bostäder genom att bedriva FoU inom förstärkning och grundläggningsmetoder, släntstabilitet, stabilisering, materialegenskaper, undersökningsmetoder, beräkningsmetoder, beslutstöd, avfall och resurshushållning.
 • Genom rådgivning ge expert- och beställarstöd till myndigheter och kommuner i syfte att minska risken för geotekniska skadekostnader, reducera miljö- och klimatpåverkan, säkerställa säkerheten och prioritera åtgärder.
 • Bedriva kunskapsförmedling i syfte att minska risken för att geotekniska skadekostnader uppstår, miljö- och klimatpåverkan samt öka säkerheten.
 • Samverkan med Trafikverket, SGU, Boverket, länsstyrelser, kommuner och geoteknikbranschen i syfte att effektivisera samhällsutbyggnaden och höja kunskapsnivån inom geoteknik.
 • Samverka med MSB i syfte att minska riskerna för ras, skred och erosion för befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Avdelningschef: Helene Kennedy

På avdelningen finns följande enheter:

 • Grundläggning
 • Markanvändning
 • Planenheten

Georisker och geodata

SGI har ett ansvar för att arbeta med insatser för klimatanpassning inom myndighetens ansvarsområde och att minska riskerna för ras, skred och stranderosion i ett förändrat klimat. Karteringar av skredrisk och erosionsrisk utförs längs prioriterade älvar och vattendrag.

Sårbarheten för stranderosion inventeras längs kuster, vattendrag och insjöar. Tillsammans med bland andra MSB, SGU, Lantmäteriet och SMHI genomförs en harmonisering av underlag som myndigheter tar fram som gäller ras, skred och stranderosion.

Utveckling av GIS-analyser, 3D-modellering och systemering av data. Genom FoU samt förmedling av ny kunskap och goda exempel stödjer verksamheten integrerade lösningar för en hållbar klimatanpassning.

Rådgivning ges till kommuner för att stödja deras arbete med klimatanpassning och fysisk planering. Samordning och kunskapsuppbyggnad av bergfrågor, med inriktning mot byggande, riskbedömning och klimatanpassning.

Uppgifter:

 • Bedriva FoU för att stödja en hållbar klimatanpassning: utveckla verktyg och metodik för att följa upp och utvärdera vad som görs idag vad gäller kommunernas arbete med klimatanpassning samt vidareutveckla undersöknings- och beräkningsmetodik för släntstabilitet.
 • Bedriva rådgivning i syfte att stödja kommunerna i deras arbete med geotekniska säkerhetsfrågor och klimatanpassning.
 • Nyttiggöra ny kunskap, omvärldsbevaka och förmedla goda exempel inom områdena släntstabilitet, erosion, planeringsunderlag, beslutsstöd och anpassningsåtgärder inom markbyggande och fysisk planering.
 • Förvalta och vidareutveckla den samordning och harmonisering av underlag som myndigheter tar fram som gäller ras, skred och erosion.
 • Samverka med MSB, SMHI, Boverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelser och kommuner inom klimatanpassning. Fullfölja skredrisk- och erosionsriskkarteringen, metodutvecklingen och kompletteringen av utförda karteringar.

Avdelningschef: Mats Eriksson

På avdelningen finns följande enheter:

 • Naturolyckor
 • Stranderosion
 • Geodata

Mark- och vattenmiljö

SGI har ett ansvar inom forskning och teknikutveckling när det gäller förorenade områden, vilket även inkluderar förorenade sediment och förorenade jordmassor. Verksamheten består av utveckling av nya metoder för undersökning, riskbedömning och riskvärdering som kan leda till att områdena saneras i den omfattning som krävs och att inte en onödigt stor mängd massor saneras. Utveckling av åtgärdstekniker bidrar till effektivare byggande, minskade transporter och mer ekonomiska lösningar.

Rådgivning ges främst till myndigheter och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt. Samverkan sker med SGU och Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, bransch och akademin. Forskningens relevans säkerställs genom att löpande inventera forskningsbehoven och genom förmedling av statliga bidrag för forskning via programmet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Ny kunskap förmedlas genom publikationer, nätverk, kurser, konferenser och rådgivning.

Vi arbetar med att:

 • Kontinuerligt identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder för arbetet med förorenade områden.
 • Genomföra och initiera forskning och teknikutveckling med syfte att reducera tekniska och naturvetenskapliga hinder för arbetet med förorenade områden.
 • Vara forskningsfinansiär och förmedla statliga bidrag för relevant forskning inom området.
 • Bedriva kunskapsuppbyggnad genom att samla in, bearbeta och sprida kunskap vad gäller utredningar, undersökningar och åtgärder av förorenade områden.
 • Genom rådgivning ge expert- och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt.
 • Samverka med, i första hand, SGU och Naturvårdsverket för att med samlad kunskap och kompetens arbeta effektivt i syfte att öka saneringstakten och kunskapsnivån. 

På avdelningen finns:

 • Markkemienheten
 • Markmiljöenheten
 • Miljöstödsenheten

Avdelningschef: Mikael Stark

Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för den centrala administrationen och hanterar frågor som rör ekonomi, personal, registratur/arkiv, lokalförsörjning och lokalplanering, IT, kommunikation, miljö- och kvalitetssamordning.

På avdelningen finns:

 • Ekonomienheten
 • HR-enheten
 • IT-enheten
 • Kommunikationsenheten

Avdelningschef: Eva Lindström

Planenheten

Planenheten är en enhet under avdelning Fysisk planering och byggbarhet som ger stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geotekniska säkerhetsfrågor. Enheten stödjer även MSB och delegationen för Göta älv vid bedömning av bidragsärenden för förebyggande åtgärder mot skred för befintlig bebyggelse.

Stödet omfattar bland annat:

 • Stöd till samtliga Sveriges länsstyrelser och kommuner rörande geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.
 • Remisser gällande infrastrukturärenden.
 • Remisser i samband med tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken.
 • Stöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och översiktliga stabilitetskarteringar.
 • Övervakning av stabiliteten i Göta älvdalen.
 • Stöd till räddningstjänst i akuta ras- och skredärenden.

Enhetschef: Maria Kristensson

Delegationen för Göta älv

Inom myndigheten finns en delegation för Göta älv, som är rådgivande för klimatanpassningsinsatser för ras- och skredsäkring i Göta älvdalen för berörda aktörer i området.

Delegationen lämnar yttrande till SGI över ansökningar om bidrag för planering och genomförande av stabilitetshöjande åtgärder i enlighet med förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.

Sekretariat för Göta älv

Sekretariatet ansvarar för verksamheten inom ramanslaget för åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv och är beredande för Delegationen för Göta älv.

I sekretariatets uppgifter ingår att

 • samordna, prioritera och stödja insatser som minskar riskerna för ras- och skred som
  påverkar Göta älv
 • upprätthålla en plan för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älvdalen sprida information och kunskap om klimatanpassningsarbetet med ras- och skredrisker längs Göta älv till berörda aktörer
 • övervaka stabilitetsförhållanden i Göta älvdalen
 • genomföra geotekniska utredningar
 • administrera bidrag till berörda kommuner i enlighet med förordningen (2018:213) om
  bidrag för skredsäkring vid Göta älv
 • utgöra administrativt och tekniskt stöd för Delegationen för Göta älv och bereda dess
  möten.

Sekretariatschef: Per Bolin

Läs mera om delegationen och sekretariatets arbete här

Gd-staben

Gd-staben är ett rådgivande stöd till gd i strategiska förvaltnings-, utvecklings- och styrningsfrågor. 

Stabschef: Glenn Sundberg

Senast uppdaterad/granskad: 2024-05-06
Hjälpte informationen dig?