Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ansvar för efterbehandlingsåtgärder

Här ger vi en kort introduktion till ansvaret för att finansiera och utföra efterbehandlingsåtgärder samt till vad som gäller om du upptäcker en förorening eller vill genomföra en efterbehandling.

Reglerna är som utgångspunkt enkla, men blir ofta svåra i det enskilda fallet. Läs därför gärna mer om reglerna och ta del av domar som belyser just din frågeställning eller använd den så kallade AU-tomaten, se länk i rutan till höger på denna sida. Du är också välkommen att kontakta vår miljöjurist för ytterligare information. 

Ansvarig i första hand är den som har bidragit till föroreningen 

Utgångspunkten är att den som bedriver eller har bedrivit verksamheten, som har bidragit till föroreningens uppkomst, också ansvarar för att föroreningen åtgärdas. Den som har förorenat brukar kallas verksamhetsutövare. Finns det flera ansvariga verksamhetsutövare svarar de tillsammans, så kallat solidariskt ansvar.

Vem som är verksamhetsutövare beror på vem det är som har eller har haft den faktiska och rättsliga möjligheten att påverka verksamheten och därmed föroreningens uppkomst. Ansvaret följer med till det övertagande bolaget vid fusion. Det kan också följa med vid försäljning av verksamheten. 

När det gäller konkurser så har konkursbon ansetts som verksamhetsutövare antingen om konkursboet har fortsatt att bedriva den förorenande verksamheten eller om konkursboet förvarar och har rådighet över något som kan ge upphov till förorening.

Ansvarig i andra hand är den som har förvärvat en förorenad fastighet

Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare, riskerar den som har förvärvat den förorenade fastigheten att få bära ansvaret i stället. För att detta ska bli aktuellt krävs det bland annat att fastigheten ska ha förvärvats efter den 31 december 1998. Om det är en privatbostadsfastighet som är förorenad, ansvarar bara den som haft kännedom om föroreningen vid förvärvet.

Vad omfattar ansvaret?

Både verksamhetsutövarens och fastighetsförvärvarens ansvar omfattar undersökningar och utredningar samt faktiska saneringsåtgärder och andra åtgärder för att förhindra exponering för och spridning av föroreningen. Ansvaret inkluderar både själva utförandet av åtgärderna och ett betalningsansvar för dem.

När tillsynsmyndigheten ska bestämma vad den ansvarige ska göra, börjar man med att bestämma vad som är den skäliga miljövårdsåtgärden. Då bedömer man vilken åtgärd som är miljömässigt motiverad att vidta på platsen, vilken åtgärd som är ekonomiskt rimlig och vad som är tekniskt möjligt.

När det är bestämt vilken miljövårdsåtgärd som ska krävas, gör tillsynsmyndigheten en bedömning av den ansvariges skäliga andel. Den ansvarige behöver nämligen inte alltid bekosta hela åtgärden själv. Framför allt tas hänsyn till om föroreningen uppkom för länge sedan, före 1960-talet. Är objektet nationellt prioriterat kan Naturvårdsverket sedan bevilja statliga bidrag för att uppnå full finansiering av åtgärden. Läs mer om statlig finansiering .

Fastighetsägarens ansvar i övrigt

Om du äger en förorenad fastighet kanske du har många frågor kring vad det innebär. Bland annat kan det innebära att du måste ta särskild hänsyn i samband med grävarbeten eller att du inte bör odla grönsaker som du tänker äta. Alla sådana frågor rekommenderar vi att du i första hand diskuterar med tillsynsmyndigheten över det förorenade området. Det är i de flesta fall kommunens miljönämnd som är tillsynsmyndighet. Den kan då dela med sig av den information som finns kring området och föroreningstypen och hänvisa dig vidare om det behövs. Läs mer om fastighetsägares ansvar (PDF, 0,57 MB).

Om någon annan än du själv undersöker föroreningen på din fastighet, kan det vara bra att känna till att du kan bli ersättningsskyldig för undersökningskostnaden. Det gäller även om du inte är ansvarig för föroreningen enligt förvärvsbestämmelserna som beskrivs ovan. Du kan få ett kostnadsansvar om det anses att du kan få nytta av utredningen och det i övrigt är skäligt att du åläggs ett sådant ansvar.

Om det är så att någon annan än du själv, t.ex. ansvarig verksamhetsutövare eller staten, finansierar en efterbehandlingsåtgärd på din fastighet kan du också bli kostnadsansvarig. Du kan då som fastighetsägare bli skyldig att i skälig utsträckning svara för kostnader, som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som åtgärderna medför. Tanken bakom reglerna är att man som fastighetsägare inte ska kunna göra en obehörig vinst på någon annans bekostnad. 

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening, på en fastighet som du äger eller brukar, är du skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Det är kommunen eller länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Underrättelseskyldigheten gäller om den påträffade föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön och även om området tidigare har ansetts förorenat. Låter du bli att underrätta tillsynsmyndigheten riskerar du att dömas för försvårande av miljökontroll.

Gör en saneringsanmälan

Om du vill sanera en förorening måste du anmäla detta till tillsynsmyndigheten i god tid, minst sex veckor innan saneringen är tänkt att genomföras. En blankett för saneringsanmälan och tips på vad som bör ingå i anmälan samt annan information hittar du på EBH-portalen . Låter du bli att anmäla saneringen riskerar du att dömas för otillåten miljöverksamhet. 

Mer information

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis , 2012. Naturvårdsverket, Rapport 6501.

Juristsamverkansgruppens material på EBH-portalen . Vägledningar från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor.

Vägledande rättsfall. Ett urval av vägledande rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor, med korta sammanfattningar om utfallet.

Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering (PDF, 1,13 MB). 2018. SGI publikation 43. Riktar sig till länsstyrelser och kommuner. Vägleder till rättssäkra beslut när ideella eller ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar eller aktiebolag har bedrivit en förorenande verksamhet.

Nationell plan för fördelning av statliga bidrag för efterbehandling av förorenade områden , 2020. Naturvårdsverket, Utgåva 3. Anger hur Naturvårdsverket fördelar bidrag från det statliga anslaget ”Sanering och återställning av förorenade områden” så att efterbehandlingsåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i landet. Tanken är att bidrag ska gå till de åtgärdsobjekt som ger mest hälso- och miljönytta och objekt där föroreningarna utgör ekonomiska hinder för bostadsbyggande, samtidigt som efterbehandlingstakten i Sverige ökar och teknikutveckling sker.

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar (PDF, 0,57 MB), 2016. Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut. En broschyr som främst riktar sig till privata villaägare. Beskriver fastighetsägares ansvar för förorenad mark.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-17
Hjälpte informationen dig?