Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En hand som håller i en rapport från Göta älv utredningen. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Rapporter

Skredrisker längs Göta älv, i dagens och i ett framtida klimat, redovisas i en slutrapport i tre delar och 34 delrapporter. Som stöd vid användning av resultaten har vi tagit fram en vägledning.

Slutrapport

Slutrapporten består av tre delar. Här finns de för nerladdning:
Del 1 - Samhällskonsekvenser (PDF, 5 MB) (PDF, Okänd storlek)
Del 2 - Kartläggning (PDF, 17 MB) (PDF, Okänd storlek)
Del 3 - Kartor (PDF, 22 MB) (PDF, Okänd storlek)

Del 1 och del 2 finns också översatta till engelska:
Part 1 - Societal consequences (PDF, 4 MB) (PDF, Okänd storlek)
Part 2 - Mapping (PDF, 11 MB) (PDF, Okänd storlek)

Delrapporter

GÄU - delrapport 1
Erosionsförhållanden i Göta älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 23 MB)
Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka

GÄU - delrapport 2
Fördjupningsstudie om erosion i vattendrag (PDF, Okänd storlek) (PDF, 3 MB)
Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram

GÄU - delrapport 3
Hydrodynamisk modell för Göta älv. Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar (PDF, Okänd storlek) (PDF, 17 MB)
Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl

GÄU - delrapport 4
Transport av suspenderat material i Göta älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Gunnel Göransson, Håkan Persson, Karin Lundström 

GÄU - delrapport 5
Ytgeologisk undersökning med backscatter – Analys för Göta älv och Nordre älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Marin Miljöanalys AB 

GÄU - delrapport 6
Bottenförhållanden i Göta älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 22 MB)
Fredrik Klingberg

GÄU - delrapport 7
Bedömning av grundvattenförhållanden för slänter längs Göta älv – Allmän vägledning (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Håkan Persson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Petter Karlsson

GÄU - delrapport 8
Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv – Exempel från en slänt (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Håkan Persson

GÄU - delrapport 9
Bedömd förändring av maximala grundvattennivåer i Göta älvdalen till följd av förändrat klimat (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Linda Blied, Håkan Persson 

GÄU - delrapport 10
Studie av portryckens påverkan från nederbörd och vattenståndsvariation i tre slänter längs Göta älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Linda Blied 

GÄU - delrapport 11
Analys av uppmätta portryck i slänterna vid Äsperöd och Åkerström (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 12
Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen (PDF, Okänd storlek) (PDF, 3 MB)
Yvonne Andersson-Sköld 

GÄU - delrapport 13
Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Yvonne Andersson-Sköld

GÄU - delrapport 14
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 15
Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 16
Metodik konsekvensbedömning – Sjöfart (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman 

GÄU - delrapport 17
Metodik konsekvensbedömning – Väg (PDF, Okänd storlek) (PDF, 4 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 18
Metodik konsekvensbedömning – Järnväg (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 19
Metodik konsekvensbedömning – Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Helena Helgesson, Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 20
Metodik konsekvensbedömning – Naturmiljö (PDF, Okänd storlek) (PDF, 7 MB)
Pascal Suer

GÄU - delrapport 21
Metodik konsekvensbedömning – Energi och ledningsnät (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Paul Frogner Kockum 

GÄU - delrapport 22
Metodik konsekvensbedömning – VA-system (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 23
Metodik konsekvensbedömning – Näringsliv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Tonje Grahn

GÄU - delrapport 24
Metodik konsekvensbedömning – Kulturarv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 25
Metodik konsekvensbedömning – Känslighetsanalyser (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 26
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse och kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv – Fallstudie Ale kommun (PDF, Okänd storlek)(PDF, 8 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 27
Hydrologiska och meteorologiska förhållanden i Göta älvdalen (PDF, Okänd storlek) (PDF, 3 MB)
Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm 

GÄU - delrapport 28
Metodbeskrivning sannolikhet för skred: Kvantitativ beräkningsmodell (PDF, Okänd storlek) (PDF, 4 MB)
Bo Berggren, Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Stefan Falemo

GÄU - delrapport 29
Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen. Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Hjördis Löfroth 

GÄU - delrapport 30
Quick clay mapping by resistivity – Surface resistivity, CPTU-R and chemistry to complement other geotechnical sounding and sampling (PDF, Okänd storlek) (PDF, 11 MB)
Hjördis Löfroth, Pascal Suer, Torleif Dahlin, Virginie Leroux, David Schälin

GÄU - delrapport 31
Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper – Litteraturstudie (PDF, Okänd storlek) (PDF, 3 MB)
Rolf Larsson

GÄU - delrapport 32
Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv – Riktlinjer (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay 

GÄU - delrapport 33
Metodbeskrivning för SGI:s 200 mm diameter "blockprovtagare" – Ostörd provtagning i finkornig jord (PDF, Okänd storlek) (PDF, 2 MB)
Rolf Larsson 

GÄU - delrapport 34
Sjömätning – Göta älv och Nordre älv (PDF, Okänd storlek) (PDF, 1 MB)
Marin Miljöanalys AB 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?