Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förberedelser kartering i Ångermanälven Foto: SGI/Karin Bergdahl

Skredriskkartering

Vi kartlägger skredriskerna längs prioriterade vattendrag i Sverige. Arbetet började med Göta älvutredningen 2009-2012. Sedan fortsatte arbetet med att utreda fler vattendrag för skredrisker. Här kan du ta del av resultaten samt de underlag och verktyg som vi tar fram inom vårt kartläggningsarbete.

Under 2013 gjorde vi en utredning för att ta reda på vilka vattendrag som är mest prioriterade att kartera ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Läs mer i SGI Publikation 6. En översyn och uppdatering av prioriteringen gjordes i och med SGI Publikation 47 (PDF, 1,93 MB) 2019. Arbetet fortsätter med att utreda fler vattendrag för skredrisker.

Pågående vattendrag

Viskan. Under sommar och höst 2023 genomförs geotekniska undersökningar längs Viskan som underlag för en stabilitetsutredning. 


Området i Viskan.   

Motala ström. Under vintern 2020/2021 genomfördes en förstudie för att bedöma lämplig metodinriktning för delen genom centrala Norrköping. I det området finns en hel del förorenad mark, vilket inte hanterats i den omfattningen i tidigare skredriskkarteringar. Prioriterade områden längs Motala ström framgår av figurerna. För närvarande pågår inget arbete inom området.


Motala ström. Det lila området är det prioriterade och det svarta där en förstudie gjorts. 

 


Motala ström: Det prioriterade området mellan Roxen och Motala.

Avslutade vattendrag

Ångermanälven. Utredning genomfördes 2015-2022.

Norsälven. Utredningen genomfördes 2013 - 2015.

Säveån. Utredningen genomfördes 2013-2017.  

Resultaten av det vi gör

  • En heltäckande skredriskkarta med sannolikhet, konsekvens, risk och klimateffekt.
  • Ett planeringsunderlag på översiktsplanenivå.
  • Vi utgår från Göta älv-metodik i möjligaste mån. Den metodikutveckling som görs är nödvändig vidareutveckling och förenkling.
  • Turordning för vattendragen bestäms av samhällskonsekvenser, geologiska/geotekniska förutsättningar samt klimatparametrar.

Var uppmärksam på att underlaget från utredningarna bygger på förhållanden som gällde vid utredningstillfället. Bedömningen av risk, konsekvens och sannolikhet för skred kan ändras i takt med att åtgärder vidtas.

Resultaten från skredriskkarteringarna presenteras i rapporter och i en kartvisningstjänst. Du ser den direkt här på sidan men kan också klicka på länken under kartan för att se den i större format.


Karteringar kompletterar varandra 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB genomför översiktliga stabilitetskarteringar inom utvalda bebyggda områden. Skredriskkartering och stabilitetskartering har olika syften och kompletterar varandra.

MSB karterar släntstabilitet i områden med befintlig bebyggelse och för dagens klimatförhållanden. Vi gör en yttäckande skredriskanalys längs prioriterade vattendrag som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett bättre planeringsunderlag för berörda kommuner.

 

 
Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-26