Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Infrastrukturärenden

Vi granskar infrastrukturärenden avseende geotekniska frågor av större betydelse samt miljögeoteknik.

Ärendena kan gälla förstudier, samråd eller granskning i infrastrukturprojekt i planskedet, till exempel vägplaner eller järnvägsplaner. Granskningen gäller även infrastrukturärenden som berörs av miljöbalkens 6 kap (miljökonsekvensbeskrivningar, 4§ avseende verksamheter som kräver tillstånd eller antas medföra betydande miljöpåverkan) och 11 kap (vattenverksamhet som prövas av Mark- och miljödomstolen).

Geotekniska aspekter som beaktas är: i första hand säkerhetsfrågor avseende ras, skred och erosion (både händelser som direkt kan påverka väg- eller järnvägsområdet och händelser som indirekt genom omgivningspåverkan kan påverka eller påverkas av vägen eller järnvägen), grundvattensänkningar eller -höjningar som kan få stor geoteknisk betydelse (t.ex. i samband med tunnelbyggande), övriga geotekniska frågor som bedöms ha stor betydelse (t.ex. mark som kan vara olämplig för byggnation). Granskningen omfattar inte dimensioneringar, detaljlösningar eller konstruktionsfrågor utan är inriktad på en mer övergripande nivå.

Miljögeotekniska aspekter som beaktas i granskningen är: förorenad mark samt påverkan på yt- och grundvattenresurser avseende föroreningar, grumling och eventuell annan påverkan av miljögeoteknisk betydelse.

Granskningsunderlag

Granskningen omfattar samrådsunderlag, planbeskrivning, miljö- eller miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande bilagor och underlagsmaterial av betydelse för vår granskning.

Väg- och järnvägsplaner

Typiska underlag för en väg- eller järnvägsplan är planbeskrivning med tillhörande geoteknisk sammanfattning, planritning eller illustrationsplan, profilritning, eventuell sammanfattande beskrivning av stabilitetsförhållanden samt vid behov bilagor eller underlag av geoteknisk eller miljögeoteknisk betydelse för ärendet.

Vattenverksamhet

Typiska granskningsunderlag för en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet är: en ansökan, inklusive sammanfattningar och beskrivningar av väsentliga förhållanden och åtgärder, en teknisk beskrivning inklusive bilagor med för granskningen relevanta geotekniska eller geologiska beskrivningar, en miljökonsekvensbeskrivning.

Här finns mer information om hur du remitterar ett ärende till oss för granskning.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?