Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Granskning av planärenden. Foto: SGI

Översiktsplan

I vår granskning av översiktsplaner kontrollerar vi att det finns en strategi för hur de geotekniska frågeställningarna ska klarläggas.

När man upprättar en översiktsplan är det lämpligt att översiktligt redovisa geologiska och geotekniska förhållanden samt en samlad bedömning av de geotekniska säkerhetsfrågorna (ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning).

Detta bör utgöra underlag för strategiska val av lämplig markanvändning. Särskilt bör framgå i vilken utsträckning de geotekniska säkerhetsfrågorna är styrande för markanvändningen, det vill säga områden där marksäkerheten kan vara problematisk och/eller särskilt behöver utredas i samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning.

Vid prövning av markens lämplighet, för avsett planändamål, ska livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten. Därför är det viktigt att förväntade effekter av ett förändrat klimat särskilt beaktas.

En strategi för hur de geotekniska frågeställningarna ska klarläggas bör tillfogas översiktsplanen. En sådan strategi bör innehålla:

  • Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, erosion, slamströmmar, geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till översvämning samt områden med begränsad byggbarhet till följd av komplicerade geotekniska förhållanden
  • Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför detaljplaneläggning eller bygglovgivning
  • Riktlinjer för eventuella restriktioner med hänsyn till de geotekniska förhållandena
  • En översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geotekniska riskerna.

Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning. Det kan till exempel påverka i vilken ordning områden planläggs eller leda till att utredningar för flera områden samordnas.

En sådan strategi innebär att de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer med tidigt i planläggning och bygglovgivning. Detta är ett stöd för att styra markanvändningen mot ökad säkerhet och minskade kostnader.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?