Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Regeringsuppdrag om bättre kunskap för hantering av förorenade sediment

År 2019 gav regeringen SGI, tillsammans med flera andra myndigheter, i uppdrag att ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden (RUFS).

Fokus ligger på att ta fram en prioriteringsmetodik för inventeringar, utföra pilottester, kartlägga och inventera förorenade vattenområden och ta fram vägledningar för riskbedömning och åtgärder av förorenade sediment.

I uppdraget ingår även att sammanställa data och erfarenheter från tidigare utredningar och åtgärdsprojekt och ta fram en kunskapsplattform i syfte att underlätta för tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare och konsulter i deras arbete med förorenade vattenområden. Kunskap och erfarenheter kommer att inhämtas genom samarbete med dessa aktörer, forskare och myndigheter i andra länder.

Flera delprojekt
Arbetet bedrivs inom flera delprojekt där varje delprojekt genomförs med medverkande från de aktuella myndigheterna. Varje delprojekt har en utpekad myndighet som drivansvarig. SGI är ansvarig för delprojekt  som syftar till att:

  • utveckla en prioriteringsmetodik för vilka sedimentområden som ska undersökas
  • utveckla en vägledning för bedömning av hälso- och miljörisker vid förorenade sedimentområden, t.ex. vilka bedömningsgrunder, riktvärden och metoder som bör användas
  • skapa en nationell kunskapsplattform och möjliggöra expertstöd för förorenade sediment för att säkerställa återföring av erfarenhet.

Naturvårdsverket är projektledare och har en samordnande roll i arbetet med uppdraget. Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast den 5 januari 2023. Övriga medverkande myndigheter är SGU, HaV och länsstyrelserna.

SGI har även ett annat pågående regeringsuppdrag som omfattar ett utökat FoU-uppdrag inom förorenade sediment och fibersediment. Läs mer här.

Mer information om RUFS
Samordnare
SGI:
Henrik Bengtsson Tel. +46 31 7786576 E-post

Delprojekt fär att utveckla prioriteringsmetodik för vilka sedimentområden som ska undersökas:
Henrik Bengtsson Tel +46 31 778 65 76 E-post

Delprojekt för att utveckla vägledning för bedömning av hälso- och miljörisker vid förorenade sedimentområden:
Ann-Sofie Wernersson Tel +46 31 749 65 88 E-post

Delprojekt för att skapa en nationell kunskapsplattform och möjliggöra för expertstöd för förorenade sediment:
Yvonne Ohlsson Tel +46 8 57845502 E-post

Senast uppdaterad/granskad: 2021-03-08
Hjälpte informationen dig?