Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flygfoto över Göta älv där älven delar sig. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv.

Delegationen för Göta älv ska minska risken för ras och skred

Ett skred eller ras längs Göta älv kan få katastrofala följder för samhälle och enskilda människor. Därför har SGI fått i uppdrag att inrätta Delegationen för Göta älv och finansiera konkreta ras- och skredförebyggande åtgärder längs med älven.

Göta älv är dricksvattentäkt för ca 700 000 människor i Västra Götalandsregionen. Ett skred i ett förorenat område kan få katastrofala följder för vattenförsörjningen. Ras och skred kan också påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Läs mera om ras, skred och slamströmmar.
Längs älven finns det områden som har hög skredrisk och riskerna kommer att öka i ett förändrat klimat. Här kan du se en film om SGI:s arbete . Klimatförändringen innebär att ca 25 procent av de kartlagda områdena kommer att få en högre risknivå fram till år 2100, om inga åtgärder vidtas.

Därför har Statens geotekniska institut (SGI) fått i uppgift av regeringen att inrätta en delegation för Göta älv. Från och med december 2020 finansierar delegationen konkreta geotekniska åtgärder längs älven med upp till hela kostnaden. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk.  Under 2021 och 2022 finns 135 miljoner kronor per år tillgängliga för utdelning i statliga bidrag, beroende på budgetbeslut framöver.

Representanter
Delegationen består av representanter för kommunerna i Vänersborg, Trollhättan , Lilla Edet, Ale och Kungälv , Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland , Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI).

Delegationen ska vara en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Delegationens uppgift är att tillföra kunskaper om områden längs älven, bidra till planer för arbetet och även bistå i att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska prioriteras för att få statliga bidrag.

Rådgivande
Delegationen är rådgivande till SGI och delaktig i yttranden inför beslut om bidrag. Dessa beslut fattas av SGI:s generaldirektör, som också är ordförande i delegationen.

På SGI finns ett sekretariat som hjälper delegationen med geotekniska expertkunskaper, beredning av bidragsärenden och geotekniska utredningar samt granskning av inkomna åtgärdsförslag.

Läs mera om statsbidraget
Läs senaste nytt
Läs om Göta älvutredningen
Skredkommissionens rapporter 3:95 och 5:95 om släntstabilitet
IEG:s vägledning för tillämpning (IEG 4:2010)


Senast uppdaterad/granskad: 2021-09-27
Hjälpte informationen dig?