Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Händer med biokol. Foto: Sophie Håkansson Photography

Behandling av lågförorenad jord med biokol (BALANCE)

Den förorenade jord som finns i våra städer grävs idag bort och forslas till deponier. Detta forskningsprojekt undersöker möjligheten att använda biokol för att rena jorden, som en in-situ saneringsteknik. Behandlingen skulle ge en mer hållbar användning av jord och avfall, färre kostnader för samhället och vara ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Målet med BALANCE är att biokolstekniken ska kunna tillämpas i stor skala, i verkliga saneringsprojekt, efter att forskningsprojektet har avslutats. Ett ramverk ska utvecklas med metoder för miljö- och hälsoriskbedömning av biokolsbehandlad jord.

Att minska föroreningar och användandet av frisk jord

I våra städer finns många områden med förorenad jord. När dessa områden ska användas, exempelvis för nya bostäder, så grävs den förorenade jorden bort och körs till en deponi (soptipp). Måttligt förorenad jord är den största avfallsströmmen till de flesta svenska deponier.

Kvar i staden blir utschaktade områden, eller hål, som fylls med nya friska jordmassor. Jord är dock en begränsad resurs, med mycket långsam återbildningstakt.

Istället för att använda värdefull jord undersöker BALANCE möjligheten att använda biokol för att rena förorenad jord. Biokol, en form av träkol som är gjort av organiskt avfall, kan med sin porösa struktur binda till sig föroreningar. Genom att blanda in biokol i förorenad jord blir föroreningarna inlåsta och jorden ”avgiftas”. Att blanda in biokol direkt på en förorenad plats har stor potential att minska mängden jordmassor som deponeras och skulle minska riskerna med förorenade jordar, samtidigt som markkvaliteten förbättrades.

Fältförsök

Redan nu pågår fältförsök för att studera hur biokolbehandlingen står sig över en längre tid (5–6 år). Även ett nytt fältförsök kommer att göras där biokolets potential att minska förångning av flyktiga föroreningar står i centrum. Det ska ge ledtrådar om huruvida biokol kan påverka de hälsorisker som finns med att bygga på förorenad mark.

Ramverk ska underlätta bedömningar

Det ramverk som ska utarbetas kommer att innehålla:

  • En metodik för att bedöma cirkulär resurs- och miljöpåverkan av biokolbehandlingen. Metodiken ska bidra till att olika alternativ för åtgärder kan vägas mot varandra på ett transparant och överskådligt sätt.
  • En vägledning om hur bedömning av miljö- och hälsorisker kan utföras. Vägledning behövs inför att en sanering ska göras, men också vid uppföljning av åtgärden, då kontrollprogram för uppföljning görs.

Projektet, som pågår 2022–2025, bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU), Örebro Universitet (ORU), Helsingborgs stad och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR).

Projektet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt med biokol som gjorts vid SGI, Biokol-RE:Source – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall (2018-2020, Dnr 2018-002148).

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Projektnamn: 
Behandling av lågförorenad jord med biokol tillverkad av organiskt avfall för hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi (BALANCE)

Senast uppdaterad/granskad: 2023-01-12
Hjälpte informationen dig?