Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klimatanpassning av kusten genom flexibel markanvändning - COALA

I projektet COALA kommer vi att utforska hur flexibel planering, flexibel markanvändning och flexibla funktioner i områden med ökad risk för översvämning kan vara en möjlig strategi för långsiktig anpassning av kustområden till stigande hav och erosion.

Bakgrunden är att många kuststäder planerar för ny vattennära bebyggelse för att attrahera fler kommuninvånare. Effekterna av klimatförändringen, såsom översvämningar och erosion, är i många fall ett problem redan idag. För att hantera sådana händelser övervägs vanligen olika skyddslösningar, strandfodring, naturbaserade lösningar eller anpassning av byggnader. Det är mindre vanligt att överväga lösningar som bygger på att succesivt ta bort riskstrukturer och/eller avstå från att planera ny utveckling i riskbenägna områden, som också skulle möjliggöra en dynamisk och levande strandlinje eller en successiv förändring av markanvändningen. I gränslandet mellan skydd och tillbakadragande skulle mark kunna användas för ändamål som kan flyttas eller överges när effekterna av klimatförändring blir för stora och för kostsamma att skydda sig emot.

COALA innehåller fem huvudaktiviteter:

Sätta kontexten för planeringsmöjligheter - Denna del kommer att studera hur dagens regelverk och styrning ser ut och vad som skulle behöva ändras i förhållande till att möjliggöra flexibilitet i planering, markanvändning och markanvändningsfunktioner.

Visualisering i GIS - Ta fram klimat- och geodata för extrema havsvattenstånd,  stigande havsvattenstånd utifrån olika återkomsttider på händelser, och varaktighet för olika händelser som påverkar vattenstånden. Denna data kommer ligga till grund för att utveckla en metod att med hjälp av GIS identifiera flexmarksytor.

Visualisera berättelser om ett landskap i förändring - Här kommer vi att arbeta tillsammans med Kalmarbor för att skapa berättelser om framtidsvisioner som kan illustrera ett landskap i förändring och hur flexibla funktioner kan vara en del i den.

Konceptualisera möjligheterna för flexibilitet - Resultaten från del 1-3 vävs samman för att analysera hur önskvärt och genomförbart det är med flexibel markanvändning. Det görs utifrån en metodik om ”Windows of opportunity”.

Förverkliga möjligheterna med flexibel markanvändning - I denna del omsätts resultaten till en planeringsmodell i form av en digital färdplan för kustkommuner i Sverige, för att bli resilienta mot erosion, översvämning och stigande hav.  Den digitala färdplanen kommer att vara öppen och tillgänglig för alla som behöver den.

COALA är ett fyraårigt forskningsprojekt med start 2022. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas (dnr 2021-02378) och är ett samarbete med KTH, SLU, SMHI, Kalmar kommun och Länsstyrelsen Kalmar. Projektet leds av SGI och bygger vidare på ett forskningsprojekt om planerad reträtt som ett klimatanpassningsalternativ (CAMEL).

Till projektet finns en referensgrupp som består av experter från nationella och internationella organisationer för att säkerställa projektets samhälls- och forskningsrelevans.  

Projektgrupp

 

Lisa Van Well, projektansvarig, forskare, avd. för klimatanpassning, SGI

Gunnel Göransson, forskare, VTI

Marcus Adolphson, forskare, avd. för urbana och regionala studier, KTH

Carola Wingren, professor, avd. för landskapsarkitektur SLU

Magnus Hieronymus, forskningsledare för havsklimat, SMHI

Jim Hedfors, GIS-ingenjör, SGI

Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion, SGI

Carina Järnmark, planarkitekt, Kalmar kommun

Mirja Kalms, kommunikatör, SGI

 

Projektmedlem

Konstkiosk, http://konstkiosk.se/

Referensgrupp 

Länsstyrelsen Kalmar, Boverket, MSB, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Svensk Försäkring, Raoul Wallenberg Institute, World Maritime University, Aarhus School of Architecture, Delft University of Technology, University of Glasgow

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-04-21
Hjälpte informationen dig?