Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Erosion vid Skånes kust. Löderup 2012. Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Roller och ansvar

Flera samhällsaktörer berörs av stranderosion och ibland kan olika intressen stå emot varandra. Här ger vi en kort beskrivning av olika intressenters roll och ansvarsområde.

I områden nära kuster, sjöar och vattendrag finns ofta många betydande samhällsresurser och följderna av erosion kan tillföra stor skada både för enskilda och samhället i stort. Frågeställningar kring erosion är komplicerade och det är viktigt att de skyddsåtgärder som vidtas inte ger negativa konsekvenser utanför det ursprungliga erosionsområdet.

Ett stort antal samhällsaktörer berörs av stranderosion och det är inte ovanligt att olika in­tressen står mot varandra. Kommunen och samhället i övrigt har till exempel intresse av att säkerställa byggnader och anläggningar men också av att bevara strandområden för friluftsliv eller naturintressen. Fastighetsägaren, vars fastighet minskar i yta och vars hus kan raseras, har givetvis ett starkt in­tresse av att erosion motverkas. Alla åtgärder är emellertid inte självklart godtagbara. Åtgärder vid en fastighet kan leda till att problemet flyttas, varvid grannar har berättigat intresse av att rätt anpassade åtgärder genomförs.

Vem har ansvar för vad?

 • Fastighetsägare
  Fastighetsägare har ett stort ansvar och skyldighet att själva vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Samtidigt som fastighetsägare har ansvar för att inte or­saka grannar skador eller skada andra motstående samhällsintressen.

 • Kommuner
  Kommuner ska planlägga för bebyggelse och se till att marken är lämplig för sitt ändamål. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska risker för olyckor, översvämning och erosion klargöras. Kommunens fysiska planering kan också synliggöra erosion som ett samhällsproblem att ta ställning till - var finns det och hur kan det hanteras - som kunskapsstöd för andra aktörers beslut.

 • Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen ska som statens regionala representant tillhandahålla kunskapsunderlag för kom­­­munens planering liksom för enskilda aktörers förberedelse inför till exempel myndighetsbeslut om byggande eller om åt­gärder mot erosion. Länsstyrelsen ska också pröva kommuners detaljplaner så att kraven på hälsa och säkerhet är tillgodosedda.

 • Centrala myndigheter
  Centrala myndigheter ska tillhandahålla underlag på nationell nivå och stödja länsstyrelsen i deras arbete.

 • Myndighetsnätverk stranderosion
  Myndighetsnätverket stranderosion är ett nätverk som arbetar med erosionsfrågor på nationell bas. Följande myndigheter medverkar i nätverket: Boverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Sjöfartsverket och Trafikverket.

Mer information

Mer om ansvar och regler vid stranderosion (PDF, 1,44 MB) (SGI Varia 534, PDF).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?