Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Roller och ansvar

Planprocessen

Vid detaljplaneläggning är det viktigt att tänka på att de geotekniska säkerhetsfrågorna (ras, skred, erosion och slamströmmar) ska utredas och klarläggas i planskedet. Detta får inte senareläggas till bygglov/byggande. Krävs åtgärder eller restriktioner för att säkerställa området ska detta tydligt framgå och redovisas i planhandlingarna.

Bygglov

I samband med bygglov utanför detaljplanerade områden ska de geotekniska förhållandena klarläggas som underlag för bygglovet. Här ska alltså den byggande själv göra eventuella nödvändiga utredningar för att visa att marken är lämplig att bygga på.

I samband med bygglov inom ett detaljplanelagt område skall frågan om lämplighet redan vara prövad i den kommunala planprocessen.

Befintlig bebyggelse

För befintlig bebyggelse har den enskilda fastighetsägaren ett stort ansvar för sin tomt och mark. Vid äldre bebyggelse kan det ibland vara så att förhållandena inte är godtagbara enligt dagens mått. Vid akuta skeden – då överhängande risk för ras, skred eller slamströmmar finns – kan det bli tal om ingripande från den kommunala räddningstjänsten, som kan vidta åtgärder och även utrymma områden med stöd av Lagen om skydd mot olyckor .

Statliga medel finns för att genomföra förebyggande åtgärder för naturolyckor. Dessa kan dock enbart kommuner söka, inte enskilda fastighetsägare. Mer information om ansökan om statliga medel till förebyggande åtgärder.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?