Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Man gör mätningar i Furusundsleden Foto: SGI/Anette Björlin

Planeringsunderlag erosion i vattendrag, sjö och kust

Här listas underlag som kan användas vid bedömning och utredning av erosion i vattendrag, sjö och kust. Här finns även länkar till information om hur naturbaserade erosionslösningar kan utföras.

Innehåll på denna sida

Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion

Råd om kartunderlagen

Kompletterande planeringsunderlag

Underlag för utredningar och åtgärder

Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion

Flera nationella myndigheter har samlat kartunderlag om ras, skred och erosion i en webbaserad kartvisningstjänst tillsammans med beskrivande information i en vägledning och produktblad. Läs mer här.

Här listas kartunderlag i kartvisningstjänsten som kan användas vid bedömning och utredning av erosion.

 • Stränders eroderbarhet (SGU)
 • Stränders jordart (SGU)
 • Jordarter och jordarters täckningskarta (SGU)
 • Översvämning vattendrag och kust (MSB)
 • Framtida medelvattenstånd (vid kusten) (SMHI)
 • Terrängskuggning (Lantmäteriet)
 • Terränglutning (Lantmäteriet)

För bedömning av kusterosion finns även följande underlag (för södra Sverige):

 • Kustsårbarhetsindex (SGI)
 • Historiska strandlinjer (SGU)
 • Erosionsförhållanden på stranden (SGU)
 • Erosionsförhållanden vid en framtida havsnivåhöjning på ca 1m (SGU)
 • Erosionskänslighet baserat på index (SGU)
 • Strandmaterial (SGU)
 • Sedimentsystem, gränslinje (SGU)
 • Modellerad potentiell kustparallell sedimenttransport (SGU)

Råd om kartunderlagen

När du använder kartlagren ska du alltid ta del av vägledningen och de produktblad som beskriver underlagen. I produktbladet anges vad du kan använda underlaget till men även vilka begränsningar underlagen har. Produktbladen hittar du i kartvisningstjänsten under respektive kartlager.

Kartvisningstjänsten är en samlingsportal för kartunderlag som berör ras, skred och erosion. Underlag finns även publicerade hos respektive myndighet. Ofta finns även kompletterade och fördjupad information om underlagen hos myndigheterna (se mer under Kompletterade underlag nedan).

Här beskrivs ett urval av aspekter att tänka på när du använder kartunderlagen. Fler råd finns under ”Planeringsunderlag allmänt”, i rapporten ”Vägledningen kartunderlag ras, skred och erosion”, samt i produktbladen.

 • Stränders eroderbarhet (SGU): Underlaget finns för stora delar av Sverige (där det finns tillräckligt detaljerad jordartinformation). Kartan visar endast materialegenskapen och är en omklassning av jordartsinformation. Den visar inte faktorer som vattnets strömningshastighet, vågpåverkan och morfologi, vilka är avgörande för om det faktiskt sker erosion eller inte. Produkten redovisar förhållandena vid karteringstillfället. Byggnation och markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper. Kartan bör därför tolkas med stor försiktighet inom tätorter.

  I jordarternas täckningskarta framgår kvalitet och upplösning på jordartsinformationen. SGU har tagit fram en handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser som beskriver hur information kan användas LÄNK .
 • Kustsårbarhet (SGI): Kustsårbarhetsindex visar förutsättningar för stranderosion och vilka samhällsvärden som kan påverkas av erosionen. Samhällsvärden visar endast bebyggelse och infrastruktur vid en viss tidpunkt. Bebyggelsen har klassats utifrån byggnadsändamål och kan ha ändrats med tiden. Natur- och kulturvärden eller andra sociala värden är inte inkluderade, men är också aspekter som kan beaktas vid bedömningar.
 • Sedimentsystem, gränslinje (SGU): Sedimentsystem definieras som områden där sediment (framför allt sand) transporteras längs kusten och där mängden sand är ungefär den samma över tid. Sand varken tillförs eller förs bort utan omfördelas över tid inom området.
 • Modellerad potentiell kustparallell sedimenttransport (SGU): Underlaget visar huvudsaklig riktning och storlek på sedimenttransporten längs kusten.
 • Översvämning vattendrag och kust (MSB): Översvämningskarteringar för vattendrag och kustområden (MSB): Innehåller ett urval av vattendrag i Sverige är karterade. För kustområden visas översvämmad mark vid olika höjdnivåer. De är inte kopplade till olika klimatscenarier. MSB karteringar kan även nås via MSB:s översvämningsportal.

Kunskap om erosionsförhållande, sedimentsystem och sedimenttransport med mera ger stöd för att översiktligt avgränsa vilka kustområden som kan bli berörda om strandens dynamik påverkas av bebyggelse, infrastruktur och skyddsåtgärder.

Kompletterande planeringsunderlag

Här redovisas ytterligare planeringsunderlag som kan vara ett stöd vid utredning av erosion.

Översikt av Sveriges stranderosion

SGU har tagit fram en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kuster. Den kan användas för att få en översikt över var stranderosion sker och kan komma att ske. Kartan visar också hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Kartan kan inte användas för detaljerad bedömning av erosionsrisk. Kartan finns endast som en bild (ej GIS-skikt). Länk till kartan.

Stranderosion och geologi, kust (södra Sverige)

För att få information om förutsättningarna för erosion och vilka processer som påverkar stränderna har SGU genomfört en detaljerad geologisk kartläggning både på land och på havsbottnen längs kusten i Skåne, södra Halland och västra Bleking. Fler områden i södra Sverige är på gång att kartläggas. Information finns tillgänglig via SGU:s kartvisare "Stranderosion och geologi, kust”.

 • Länk till SGU:s kartvisare finns här .
 • Mer information om stranderosion, kustdynamik, sedimentsystem och sedimenttransport längs Sveriges södra kust finns på SGU:s webbplats.

Utöver de kartunderlag i Kartvisningstjänsten ras, skred och erosion (som listan ovan) finns även följande underlag i SGU:s kartvisare:

 • Stranddynamik
 • Bottendynamik och bottenmaterial
 • Maringeologi
 • Observerad erosion och skyddsåtgärder
 • Dynfotens lägesförändring från 2007 till 2018
 • Jordarter inklusive information om sanddyner, strandvallar, blockighet m.m.
 • Bilder

Kustdataportalen (södra Sverige)

SGI, i samarbete med flera aktörer, har tagit fram vågdata, satellitbildstolkade strandlinjer (för år 2015 - 2022) och vegetationsanalyser som ett stöd att förstå kustens dynamik. Vågdata finns för hela södra Sverige medan strandlinje- och vegetationsanalyserna endast finns för några pilotområden. Underlagen är samlade i en kartvisningstjänst ”Kustdataportalen”. I portalen finns även kartlager från SGU. Portalen kan användas vid planering av bebyggelse eller åtgärder. Länk till Kustdataportalen.

Portalen riktar sig huvudsakligen till expertanvändare hos kommuner, akademin, myndigheter och konsultfirmor som arbetar med att analyserar kusters och kustvegetationens utveckling över tid, och som har viss förkunskap och grundförståelse kring vågor och vågmodellering.

Användarstöd för kust- och erosionsförhållanden

SGU tillsammans med SGI, Lunds Tekniska Högskola, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Skåne tagit fram ett användarstöd hur underlagen kan användas i arbetet med kustfrågor och anpassning till stigande havsnivåer. Stödet består av video-presentationer (YouTube) med tillhörande PowerPoint-presentation. Länk till användarstödet.

Hydrologisk, meteorologisk, oceanologisk och klimatologisk information

SMHI:s webbsida kan man hämta hydrologisk, meteorologisk och oceanologisk information (se Data). Där finns historiska data för bland annat nederbörd, vattenflöden, vattenstånd, havsvågor, havsströmmar, för ett flertal mätstationer i Sverige. Där finns även information om framtida klimat utifrån olika klimatscenarier, exempelvis stigande havsnivåer (se Klimat).

Vägledningar från Boverket

I Boverkets vägledning om ”Översiktsplanering vid kust och hav” finns ett avsnitt om klimatförändringar och kustskydd. Länk till avsnitett.

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning avseende naturolyckor. Den syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning, ras, skred och erosion. I vägledningen finns bland annat information om erosion:

 • Länsstyrelsens tillsyn, Geotekniska säkerhetsfrågor, Erosion mark, sjöar och vattendrag (PBL kunskapsbanken). Länk till avsnittet.
 • Länsstyrelsens tillsyn, Geotekniska säkerhetsfrågor, Kusterosion (PBL kunskapsbanken). Länk till avsnittet.

Regional kustsamverkan Skåne Halland

Regional kustsamverkans Skåne Hallands webbplats finns information som berör erosion och översvämning samlad:

 • Länksamling med rapporter: sammanställning av faktaunderlag och data från olika källor finns samlad i en gemensam databas.
 • Länksamling med karttjänster: en sammanställning av karttjänster från olika källor i en gemensam databas
 • Publikationer som tagits fram inom ramen för Regional kustsamverkan Skåne Halland

Om stranderosion

På SGI:s och SGU:s webbplatser kan du läsa mer om stranderosion.

Underlag för utredningar och åtgärder

Här finns underlag samlat som ger stöd vid utredning av erosion i vattendrag.

Vägledning för erosionsutredning i vattendrag

Beroende på hur erosionskänsligt ett område är samt vilken inverkan det får för släntstabiliteten kan man driva erosionsutredningar olika långt. Mer komplexa förhållanden ställer krav på mer ingående analyser. SGI har utvecklat ett förslag till en sådan stegvis arbetsgång (översiktlig, detaljerad och fördjupad erosionsutredning) som beskrivs i rapporten Vägledning för erosionsutredning i vattendrag, förstudie . Rapporten ger även exempel på metoder och underlag kan användas i de olika stegen.

Erosion och sedimenttransport i vattendrag

SGI publicerade 2008 en kunskapssammanställning, Varia 592, för att öka förståelsen för och kunskapen om de förlopp som orsakar och påverkar erosion, transport och avsättning av sediment i strömmande vatten. Skriften beskriver översiktligt geomorfologiska och hydrologiska förhållanden för vattendrag, grundläggande hydrauliska aspekter som är nödvändiga att ta hänsyn till vid bedömning av erosions- och sedimentationsförlopp, fysikaliska förlopp, styrande parametrar och principer för beräkning av lossgörande, transport och sedimentation av material. Läs rapporten. (PDF, 3,06 MB)

Erosion, ras, skred och kvicklera

Om det finns vatten (vattendrag/sjö/hav) inom området eller i närområdet behöver man i samband med stabilitetsbedömningen även överväga om hänsyn till erosion behöver tas enligt IEG Rapport 4:2010. Läs rapporten.

Erosionsskydd och naturbaserade lösningar

Här finns information om erosionsskydd som en del av förstärkningsåtgärder i ler- och siltslänter ”Skredkommissionen rapport 1:94” (1994) Läs rapporten. (PDF, 1,27 MB).

Här kan du läsa mer om naturbaserade lösningar och hur erosionsskydd kan göras naturanpassade.

Den juridiska processen att söka tillstånd för åtgärder

Länsstyrelsen i Skåne har samlat erfarenheter av att tillämpa befintlig lagstiftning i ärenden som berör anläggande av klimatanpassningsåtgärder vid kusten för att minska erosionens negativa effekter. Läs mer .

Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-26
Hjälpte informationen dig?