Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Från planering till förvaltning

Att nå effektivare byggande i mark är en utmaning som finns i alla skeden av ett projekt. Från tidig planering till förvaltning av den färdigställda konstruktionen. Som grund för byggandet finns den kommunala fysiska planeringen samt planeringen av infrastruktur.

De geotekniska förutsättningarna är en viktig del under hela byggprocessen. Frågor kring markens byggbarhet och den geotekniska säkerheten mot ras, skred och stranderosion finns med i samtliga skeden.

Byggprocessen

Byggprocessen kan delas upp i många olika steg men innehåller i princip fyra skeden:

  • Planering – översiktsplan/detaljplan av bebyggelse eller vägplan/järnvägsplan för infrastruktur i tidigt skede
  • Projektering – där byggnationen ritas och dimensioneras
  • Produktion – själva utförandet
  • Förvaltningdrift av byggnaden eller anläggningen

Planering och byggande är ofta en lång och komplicerad process där många aktörer är inblandade. Under roller och ansvar kan du läsa mer om hur vi kan stötta i olika skeden och om andra aktörer i byggprocessen.

Eurokoder tillämpas

I det europeiska regelverket Eurokod, som tillämpas i Sverige, finns rekommendationer för hur geotekniska utredningar ska bedrivas i olika projekteringsskeden. Eurokod innehåller också uppgifter om vilken säkerhetsfaktor mot markbrott (skred eller ras) som krävs vid tillståndsbedömning av befintliga förhållanden eller vid nybyggnation. En detaljerad utredning, som är minimikrav vid detaljplaneläggning, ska innehålla både fält- och laboratorieundersökningar samt beräkning av stabiliteten.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-12
Hjälpte informationen dig?