Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Om vägledningen

Det här är en vägledning i hur planhandläggare i kommunen kan arbeta med att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i översiktsplanering och i detaljplanering. Med geotekniska säkerhetsfrågor menar vi ras och skred i jord, blocknedfall och bergras, slamströmmar och erosion.

Vägledningen riktar sig i första hand till kommunala planhandläggare men fungerar även som stöd för länsstyrelsens planhandläggare.

Kommunvägledningen är webbaserad och visar vår syn på hur geotekniska säkerhetsfrågor kan hanteras av kommunerna i den fysiska planeringen. Flera myndigheter, länsstyrelser, kommuner och konsulter har gett synpunkter på innehållet och bidragit med sakkunskap och förslag till förtydliganden av vägledningen. Bland nationella myndigheter har Boverket, MSB och SGU lämnat synpunkter.

Vägledningens struktur

Eftersom ras, skred och erosion kan förekomma i olika miljöer och behöver hanteras på olika sätt har vi valt att tydliggöra detta genom att dela ras, skred och erosion i följande kategorier:

 • Ras och skred i jord
 • Slamströmmar
 • Blocknedfall och bergras
 • Erosion i vattendrag
 • Erosion längs stränder vid sjöar
 • Kusterosion

Vägledningen är indelad i översiktsplanering och detaljplanering. Under respektive del finns informationen som beskriver:

 • Arbetssätt – tips och råd på hur kommunen kan arbeta med frågorna
 • Innehåll – vad översiktsplanen och detaljplanen ska eller kan innehålla
 • Utredning - beskriver hur kommunen gör en bedömning eller utredning av risker

Den tredje delen innehåller planeringsunderlag som är relevant för både översiktsplan och detaljplan.

På sikt kommer vägledningen kompletteras med ytterligare en del som hanterar bygg- och marklov.

Centrala begrepp i vägledningen

Här beskrivs vissa begrepp som är centrala för att förstå vägledningen. Det finns även en ordlista som beskriver fler begrepp. 

 • Geotekniska säkerhetsfrågor - med geotekniska säkerhetsfrågor menar vi ras och skred i jord, blocknedfall och bergras, slamströmmar och erosion.
 • Släntstabilitet - släntstabilitet beskriver vilka marginaler det finns mot att det sker ett brott i slänten. Det omfattar inte sättningar eftersom dessa inte leder till brott i jorden. Se mer under avgränsning.
 • Erosion/stranderosion – erosion är ett samlingsnamn på olika typer av erosion. Erosion kan förekomma längs stränder (stranderosion), på botten (bottenerosion), på land (yterosion) eller i marken/berg (inre erosion). I denna vägledning använder vi både samlingsnamnet ”erosion” och ”stranderosion” beroende på i vilket sammanhang texten är skriven.
 • Översvämning – när vi nämner översvämning är det framför allt i samband med situationer då det finns koppling till geotekniska säkerhetsfrågor.
 • Förutsättningar för ras, skred eller erosion - med förutsättningar menar vi att det finns geologiska och topografiska förhållanden på platsen som gör att ras, skred och erosion skulle kunna inträffa.
 • Risk - med risk avses en sammanvägd bedömning av sannolikheten att en händelse inträffar och dess konsekvens.
 • Geotekniska utredningar – i vägledningen använder vi begreppet geotekniska utredningar som ett samlingsbegrepp som samtliga fördjupade eller detaljerade utredningar som rör jord- eller bergstabilitet, samt erosion.

Avgränsning

Vägledningen tar endast i begränsad del upp lagstiftningen och krav enligt Plan- och bygglagen (PBL). Endast vissa referenser är gjorda för att öka tydligheten i vägledningen. Det innebär att det krävs viss förkunskap inom PBL för att kunna ta till sig alla delar i vägledningen. Vi hänvisar till Boverket PBL kunskapsbanken för mer information.

Vägledningen omfattar inte råd och stöd för grundläggning av vägar, hus och andra byggnadsverk eller hur problem med sättningar kan hanteras. Dessa frågor är inte direkt kopplade till olyckor och säkerhetsfrågor, men är ändå viktiga att hantera utifrån flera andra aspekter. Råd för hur kommunen kan arbeta med hållbarhet finns under Översiktsplan/Arbeta med samordnad och hållbar översiktsplanering.

Grundläggande kunskap om ras, skred, slamströmmar och erosion, samt information om grundläggning, förstärkning och stabilitetsförbättrande åtgärder finns att hitta på andra sidor på vår webbplats.

Så refererar du till vägledningen

Vägledningen är ett levande material och kommer uppdateras efter hand med ny kunskap.

Referera till vägledningen genom att ange namnet på vägledningen och datum då informationen hämtades. Om referensen gäller en specifik sida kan sidans rubrik och datum för sidan anges.

Exempel:

 • Geoteknisk säkerhet i kommunal planering (SGI), nedladdad 2023-09-01.
 • Geoteknisk säkerhet i kommunal planering (SGI), Utred ras och skred i jord, daterad 2023-08-20.
Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-26
Hjälpte informationen dig?