Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Forskningsplattformar

Vi medverkar i ett antal forskningsplattformar, där vi samverkar med universitet och högskola, finansiärer och företrädare för de som ska använda forskningsresultaten.

BIG

Branschsamverkan I Grunden
BIG är ett branschgemensamt program som startade 2013. Inom programmet har Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och SGI gemensamt initierat ett stort antal forskningsprojekt med fokus på Geoteknik för väg och järnväg. Målsättningen är att genom ett systematiskt utvecklingsarbete långsiktigt sänka kostnader för byggande och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar.

Mer information om BIG på annan webbplats

Kontakt: Bo Vesterberg

TUFFO

Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden
Programmet Tuffo syftar till att samla efterbehandlingsbranschen och forskare i nationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Avsikten är att effektivisera efterbehandlingsarbetet och därmed öka åtgärdstakten för förorenade områden. Tuffo verkar genom att själv eller i samverkan lysa ut medel för forskning och teknikutveckling. Programmet började utvecklas 2011 och kunde sjösättas 2013 då Formas satsade 21 000 tkr fördelat på tre år. Från och med 2016 har SGI speciell finansiering för att driva Tuffo och utlysa medel för forskning och teknikutveckling

Mer information om Tuffo på vår webbplats

Kontakt: Carolina Ersson

ELGIP

European Large Geotechnical Institutes Platform
European Large Geotechnical Institute Platform (ELGIP) är ett europeiskt samarbete mellan 15 geotekniska institut/universitet från Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien och Tyskland. Syftet är att öka medvetandet i samhället om geoteknikens betydelse och stärka den geotekniska forskningen. Inom plattformen delas laboratorie- och fältfaciliteter samt kunskap genom samverkan i olika arbetsgrupper. SGI har ordförandeskapet i två arbetsgrupper: Climate Change Adaptation och Erosion. SGI deltar även i arbetsgrupperna Transport Infrastructure, Peat Behavior och Sustainability.

Mer information om ELGIP på annan webbplats

Kontakt: Yvonne Rogbeck

SOILveR

Soil and Land Research Funding Platform for Europe
SOILveR är en självfinansierad europeisk plattform som stödjer integrerad mark- och markforskning och kunskapsutbyte i Europa. SGI medverkar och ser ett mervärde i att samordna, samfinansiera och sprida gränsöverskridande mark- och markförvaltningsforskning. Vi arrangerar kunskapsspridning och kunskapsutbyten kring frågeställningar som medlemmarna gemensamt prioriterat och som behöver lösas för att effektivare arbeta för en friskare mark.

Mer information om SOILveR på annan webbplats

Kontakt: Yvonne Ohlsson

SOLO

Soils for Europe
Projektet SOLO syftar till att identifiera nuvarande kunskapsluckor, drivkrafter, flaskhalsar och nya forsknings- och innovationsmetoder som bör beaktas i en färdplan för att uppfylla de mål, formulerade i ett antal missions, som fastställts av EU:s uppdrag "A Soil Deal for Europe".

SOLO:s konsortium består av ett europeiskt nätverk av etablerade yrkesverksamma intressenter från akademiska och icke-akademiska områden med olika bakgrund, som har kommit överens om att arbeta tillsammans för att skapa en gemensam forsknings- och innovationsvision som kommer att påskynda Europas utveckling mot hållbar markanvändning som en del av en bredare, grön omställning både på landsbygd och i städer.

SOLO ska skapa ett kunskapsnav för forskning och innovation inom markhälsa. En del av arbetet kommer att utföras i Think Tanks, en för varje Soil Mission. SGI har anslutit sig till Think Tank #3 No net soil sealing och increase the reuse of urban soils.

Mer information om SOLO på annan webbplats

Kontakt: Christel Carlsson

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-04
Hjälpte informationen dig?