Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

2018 års utlysning inom Tuffo

Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Följande fyra projekt har beviljats bidrag:

  • Använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor (PDF, 0,12 MB), 500 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö Forskningsstation Riddarhyttan. Projektet är en förstudie som handlar om att titta på potentialen att kunna använda utbildade sökhundar som ett komplement till befintliga metoder för provtagning/analys av vissa markföroreningar med syfte att effektivisera detektion och avgränsning i fält. Om förstudien slår väl ut så finns potential att sänka kostnaderna i flera skeden i arbetet med förorenade områden och därmed bidra till ökad saneringstakt.
  • Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier (PDF, 0,15 MB), 2 704 000 kronor. RISE, Växjö. Projektet handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering för återvinning av blyglasdeponier inom Glasriket i Småland. Syftet är att demonstrera potentialen i en alternativ efterbehandlingsmetod, inkluderande industriella återvinningsprocesser, till de konventionella icke cirkulära efterbehandlingsmetoderna att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall. Projektet förväntas ha potential att öka saneringstakten inom Glasriket, men även kunna bidra med affärsmöjligheter kring teknikexport och återvunnet ”deponiglas”.
  • Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material (PDF, 0,12 MB), 2 500 000 kronor. Luleå tekniska universitet, Luleå.
    Projektet syftar till att optimera och kombinera några av de mest lovande befintliga efterbehandlingsmetoderna för PFAS och skala upp dem till praktiskt genomförbara efterbehandlingsmetoder. Målet är att kompromissa mellan behandlingseffektivitet och praktisk tillämpbarhet i fält för att minska behovet att transportera förorenade massor till behandlingsanläggningar/deponier.
  • Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt grundvatten (PDF, 0,17 MB), 3 478 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
    Användning av små partiklar (nanopartiklar) av metalliskt järn för att fastlägga och förhindra spridningen av arsenik i syrefria grundvattenmagasin. Tekniken är innovativ och kan sannolikt vara tillämpbar på ett flertal andra typer av föroreningar, varför projektet bedöms kunna bidra med viktig kunskapsuppbyggnad i Sverige när det gäller tillämpning av nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Projekten startar under sommaren eller hösten 2019. De beviljade Tuffo-medlen utgör maximalt 50 procent av projektens totala budget.


Om utlysningen

Syftet med Tuffo är att medverka till att få fram nya innovativa metoder för att nå effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. 2018 års utlysning har varit inriktad mot FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik som ligger nära praktisk tillämpning. 

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer. I utlysningen har forskare kunnat söka medel, men föreslagna projekt ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiellt framtida, efterbehandlingsprojekt. Projekt, med både teknisk och ekonomisk samverkan med andra aktörer, kommer att ges högre prioritet. Aktörer, som är lämpliga att involvera, är till exempel entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare) och tillsynsmyndigheter. I utvärderingen läggs stor vikt vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?