Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Beviljade bidrag inom 2022 års utlysning

SGI beviljar fem forskningsprojekt bidragsmedel inom utlysning 2022. Projekten som fått medel ska bland annat undersöka behandling av PFAS-förorenad jord med tvättad aska och övertäckning av sediment förorenade med flamskyddsmedel.

Fem projekt har tillsammans beviljats över 11 miljoner kronor inom SGI:s forsknings- och utvecklingsprogram Tuffo, utlysning 2022. Projekten utgörs av fyra fullskalestudier och en förstudie som handlar om att utveckla och verifiera innovativa metoder för sanering av föroreningar i mark och sediment. Utöver beviljade bidragsmedel från SGI  medfinansieras projekten också av samverkanspartners.

Projekt som beviljats bidrag

Behandling av PFAS-förorenad jord med tvättad aska (PDF, 0,08 MB)2 400 000 kronor, Luleå tekniska universitet. 

Syftet med detta projekt är att undersöka lämplighet och långtidseffekter av att använda tvättad flygaska för stabilisering av PFAS i förorenad jord. Stabiliseringseffekten som tvättad flygaska har på PFAS, olika metoder för att blanda PFAS jord med tvättade flygaskor samt begränsningar för metodens tillämplighet kommer att utvärderas och testas.  Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet (forskare) och Ragn-Sells (problemägare, avfallsbehandlingsföretag samt entreprenörer inom förorenad mark och lakvattenbehandling). Projektet kommer att genomföras både i laboratorie- och pilotskala ex situ och pågå i 3 år.

Att förstå och kontrollera arsenikutlakning på områden behandlade med jordtvättmetoden (PDF, 0,08 MB)1 939 000 kronor, Luleå tekniska universitet.

Syftet med projektet är att undersöka möjliga orsaker till ökad utlakning av arsenik i återfylld jord efter jordtvätt och att föreslå åtgärder för att förhindra detta. Projektet kommer att besvara följande forskningsfrågor: Hur påverkas jordens förmåga att binda eller laka arsenik efter jordtvätt? Vilka faktorer är mest betydande för arsenikutlakning på tvättsanerade platser (till exempel förändrad hydrogeologi, markens fysikalisk-kemiska egenskaper, kvarvarande förorening)? Kan bindningsförmågan hos tvättad jord förbättras genom tillsats av starkt bindande faser, som fina partiklar eller järnoxider? Projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Luleå tekniska universitet, konsulter på Structor, entreprenörer på Sheeba Environmental engineering och Finspångs kommun. Projektet kommer genomföras under 3 år.

Markekologisk uppföljning av in-situ stabiliserings- och fytosaneringsmetoder – utveckling och validering av ett analyspaket (PDF, 0,11 MB)500 000 kronor (förstudie), Chalmers tekniska högskola. 

Syftet med denna förstudie är att utvärdera ett paket av markfaunaanalyser som kan ingå i en markekologisk utvärdering av innovativa in-situ stabiliserings- och fytosaneringsmetoder. Förstudien kommer att dra nytta av ett pågående fältförsök med dessa GRO-metoder inom ramen för två pågående forskningsprojekt och därmed fylla i en kunskapslucka kring påverkan på markfauna. Projektet pågår år 2023-2025 och leds av Chalmers i samarbete med konsultbolaget Greensway med konsult erfarenhet inom markekologi och Arnér Consulting AB med ca 25 års konsulterfarenhet av arbete med förorenade områden.

Biokol-baserad reaktiv barriär för täckning av sediment förorenade med flamskyddsmedel (PDF, 0,09 MB)1 400 000 kronor, Luleå tekniska universitet.

Syftet med projektet är att undersöka om en biokol baserad täckning effektivt kan hindra transport av flamskyddsmedel från förorenat sediment. Målet med projektet är att ta fram en metod som minskar spridningen av föroreningar till vattenfasen och vattenlevande organismer medan den naturliga sedimentationen allteftersom isolerar de förorenade sedimenten från omgivningen. Projektet består av en laboratoriestudie där olika material undersöks och dosering för en effektiv täckning tas fram. En fältstudie utformas och utförs utanför Rönnskär, i Skellefteå, där en mindre yta täcks enligt det framtagna receptet och täckningens effektivitet studeras under verkliga förhållanden, med hjälp av en fluxkammare. Projektet leds av Luleå tekniska universitet i tätt samarbete med Norges Geotekniska Institut (NGI), Boliden Rönnskär och Tyréns. Projektet ska pågå i 3 år.

Från förorenade sediment till jordförbättrare – kompostering av fiberbankar för hållbar sanering och återvinning (PDF, 0,09 MB)4 995 000 kronor, Mittuniversitetet.

Syftet med projektet är att skapa en praktiskt genomförbar, ekologiskt hållbar och kommersiellt gångbar lösning, för att kompostera och rena förorenat material från fiberbankar och därmed erhålla ett giftfritt material som kan användas som jordförbättrare. Projektet kommer att tillhandahålla teknisk kunskap som kan svara mot ett akut behov av renare hav och kuster i Sverige, samtidigt som det ger ett nytt sätt att minska den nyligen upptäckta källan till utsläpp av växthusgaser som fiberbankar utgör. Projektet leds av forskare vid Mittuniversitetet och drivs i nära samarbete med Biocompost AB och Structor Norr AB. Projektet kommer att genomföras i två steg (laboratorie- och pilotskala) under en 3-årsperiod.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-09-20
Hjälpte informationen dig?