Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

2017 års utlysning inom Tuffo

Tre projekt har beviljats forskningsmedel inom 2017 års utlysning. Projekten handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenad jord/material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment.

Följande projekt har beviljats bidrag, totalt 9 031 000 kronor (länkar går till utförligare beskrivning av respektive projekt):

Projekten startar under sommaren/hösten 2018 och finansieras under tre år. De beviljade Tuffo medlen utgör maximalt 50 procent av projektets totala budget.

Beviljningsgraden på Tuffo ansökningarna var hög. 53 procent av idéskisserna (Steg 1) gick vidare och fick skicka in en fullständig ansökan (Steg 2). Av dessa sju ansökningar har SGI beslutat om tilldelningen av forskningsmedel, efter samråd med Tuffos vetenskapliga råd och Tuffos intressentråd, till tre projekt, vilket ger en beviljningsgrad på 42 procent i Steg 2.

Om utlysningen

Syftet med Tuffo är att medverka till att få fram nya innovativa metoder för att nå effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. 2017 års utlysning har varit inriktad mot nya innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. Med nya lösningar avses nya tekniker och metoder, men även innovativa sätt att nyttja befintliga lösningar eller kombinationer av lösningar. För att beviljas medel krävs det ett tydligt och nära samarbete mellan forskare och branschen (myndigheter, näringsliv, entreprenörer och problemägare). Detta för att öka samverkan mellan olika aktörer för att på så sätt uppnå Tuffos mål, bland annat effektivare saneringar och ökad saneringstakt. I Tuffos vision ligger att bidra till att uppfylla de svenska miljömålen, främst att dels minska risken för människa och miljö från förorening i mark och dels bidra till bättre hushållning med naturresurser.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer. I utlysningen har forskare kunnat söka medel, men föreslagna projekt ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiellt framtida, efterbehandlingsprojekt. Projekt, med både teknisk och ekonomisk samverkan med andra aktörer, kommer att ges högre prioritet. Aktörer, som är lämpliga att involvera, är till exempel entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare) och tillsynsmyndigheter. I utvärderingen läggs stor vikt vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?