Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tuffo 2016

Från 2016 års Tuffo-utlysning startade två forskningsprojekt under hösten år 2017. Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer och sorption.

Efter bidragsbeslut från SGI, i samråd med Tuffos vetenskapliga råd och Tuffos intressentråd, beviljades följande projekt bidragsmedel:

Innovativa tekniker i projekten kommer att leda till långsiktigt hållbara åtgärder. Arbetet kommer att bidra till starkare forskningsmiljöer i Sverige och till målet att hitta praktiskt tillämpbara lösningar för förorenade områden. Projekten uppyller Tuffos krav på samverkan genom att deltagarna representerar 13 olika organisationer inom akademi, myndigheter och näringsliv. Projekten startade under hösten 2017 och finansieras under max fyra år.

16 idéskisser, som omfattade totalt 35 miljoner kronor lämnades in till utlysningen. Åtta av dem valdes ut till steg 2 i utlysningen, där projektgrupperna fick möjlighet att lämna in en fullständig ansökan. 

Utlysningstext 2016

Nya, innovativa lösningar

2016 års utlysning är inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. Med nya lösningar avses nya tekniker och metoder, men även innovativa sätt att nyttja befintliga lösningar eller kombinationer av lösningar som kan medverka till hållbara åtgärder, ökad saneringstakt och/eller minskad andel schakt/muddring- och deponilösningar. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.

Utlysningen specificerar inte typ av föroreningar eller verksamhet som bidragit till föroreningen, utan det är upp till den sökande att ge argument för varför frågeställningen, föroreningen, situationen etc. är viktig att lösa och att det föreslagna projektet väsentligen kommer att bidra till en lösning och till samhällsnytta. För detta är förankringen i branschens behov viktig.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

SGI finansierar genom Tuffo behovsgrundad forskning som syftar till att hitta praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna är komplexa och för att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla användbara lösningar som också kommer i användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer. I 2016 års utlysning kan forskare söka medel, men föreslagna projekt behöver genomföras tillsammans med branschen och i nära anknytning till verkliga efterbehandlingsprojekt. Aktörer lämpliga att involvera kan vara entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare), tillsynsmyndigheter m.fl. I utvärderingen kommer stor vikt att läggas vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?