Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Erosionsskydd i vattendrag

Vissa av de metoder som beskrivs för kuster kan även tillämpas för att skydda vattendrag mot erosion, t.ex. strandskoning och vegetation, eller en kombination av hårda och mjuka erosionsskydd.

Mjuka erosionsskydd


Vegetation

Naturlig växtlighet längs vattendrag är ett bra erosionsskydd, Suseån, Halland Foto: SGI

Växtlighet längs ett vattendrag fungerar ofta bra som erosionsskydd. Växternas rötter binder sedimenten. Gräs och örter har grundare rotsystem medan buskar och träd har djupare rotsystem. Den del av växten som är över markytan har en dämpande effekt på vågor och fördröjer vatten vid översvämning, t.ex. vass och strandnära vegetation. Vid höga vattenhastigheter och höga vattennivåer får växterna en bromsande inverkan på vattnet.

Kombinerade erosionsskydd

Är erosionsproblemen stora och sediment eroderas bort från strandkanten kan med fördel kombinerade erosionsskydd användas. Sådana är ofta mer gynnsamma för den biologiska mångfalden än traditionella hårda erosionsskydd. Ett kombinerat erosionsskydd kan utformas på många olika sätt och några exempel visas här.

Stenskoning med vegetation

Natursten under medelvattenytan och salixbuskar över medelvattenytar. Fotot från Rhen i Tyskaland. Foto: SGI

Stenmaterial kombinerat med växter är ett bra erosionsskydd både ur biologisk och geoteknisk synpunkt. Utformningen kan göras på många olika sätt, ex. enbart sten under medelvattenytan och växter över medelvattenytan, alternativt sten i hela strandbrinken kombinerat med växter över medelvattenytan.


 

Gabioner med vegetation

Gabioner med förplanterade växter i Rhen, Tyskland Foto: SGI

Gabioner i kombination med växter ger ett bra erosionsskydd samtidigt som det är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Nedan finns ett exempel på förplanterade gabioner över medelvattenytan, och stenskoning under medelvattenytan.


 

Hårda erosionsskydd


Strandskoning

Strandskoning Göta älv. Foto: SGI

Strandskoning är ett av de vanligaste erosionsskydden längs vattendrag. Strandskoningen placeras ofta direkt i strandbrinken ned mot vattnet. Den vanligaste typen av strandskoning utgörs av block eller sprängsten som placeras ut längs stranden. De eventuellt negativa effekterna av strandskoning och andra hårda skydd måste beaktas i angränsande områden nedströms erosionsskyddet.


Spont

Spont som erosionsskydd vid Amundön, Göteborg Foto: SGI/Per Danielsson

Olika typer av spont av trä eller stål har traditionellt använts för att förhindra erosion, särskilt i hamnar och på andra platser där fartyg skall angöra, såsom bryggor, kajer, m.m.

Spont är också vanlig utmed kanaler och smala vattendrag med regelbunden trafik med fartyg, sponten är också till för att stabilisera strandslänten och förhindra ras och skred.

Spont är ofta ogynnsamt för den biologiska mångfalden.

 

Mer information

Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag. En förstudie (PDF, Okänd storlek). SGI Publikation 28. 

Erosionsskydd i samband med förstärkningsåtgärder för slänter (PDF, Okänd storlek), IVA Skredkommissionen, rapport 1:94

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-08
Hjälpte informationen dig?