Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Rostiga bilar Foto: Amanda SVEED/Scandinav Bildbyrå

Förorenade områden

I Sverige finns över 80 000 markområden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter som kan skada miljön och människors hälsa. Det är viktigt att sanera föroreningar innan marken kan användas igen. SGI har det nationella ansvaret för forskning samt teknik- och kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden. Vi arbetar för att öka saneringstakten och höja kunskapsnivån.

Saneringstakten måste öka och kunskapsnivån höjas för att Sverige ska nå miljömålet "giftfri miljö inom en generation". Forskning, teknikutveckling och innovation är några av de viktigaste verktygen för att uppnå målet.

Schakt och deponi kommer troligen även fortsättningsvis att vara en vanlig lösning. Finns det tekniker och innovationer som gör detta alternativ effektivare eller mer miljömässigt hållbart? Kan vi utveckla nya åtgärdsmetoder och behandlingar på plats? Kan vi bli mer precisa i vår bedömning av vilka risker som föreligger och hur stora de är?

Vi driver forskningsprojekt själva och tillsammans med andra. Via utvecklingsprogrammet Tuffo skapar vi möjligheter och förutsättningar för nya forsknings- och utvecklingsprojekt om förorenade områden och ökat samarbete mellan forskare och övriga branschen.

En länk mellan aktörer

För att öka saneringstakten behövs ny kunskap, men också samarbete. Vi strävar efter att vara en länk mellan universitet, konsulter, entreprenörer och problemägare inom området. I kombination med vårt ansvar inom forskning och teknikutveckling kan vi effektivt verka för kunskapsuppbyggnad inom området så att ny kunskap tas fram och används. Bland annat inventerar vi årligen branschens kunskapsbehov och sprider dessa till forskningsutförare och forskningsfinansiärer.

Vår roll omfattar bland annat att:

  • Identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet.
  • Initiera, finansiera och genomföra riktad forskning och teknikutveckling och kunskapsförmedling för att minska tekniska och naturvetenskapliga hinder i efterbehandlingsarbetet. Finansiering sker via SGI:s program Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden.
  • Bedriva kunskapsuppbyggnad, dvs. samla in, bearbeta och sprida kunskap, om utredningar och åtgärder av förorenade områden.
  • Samverka med SGU, Naturvårdsverket,  Havs- och vattenmyndigheten och Boverket för att med samlad kunskap och kompetens arbeta effektivt så att saneringstakten och teknikutvecklingen kan öka och kunskapsnivån höjas.

Rådgivning och stöd

En viktig del i vårt arbete är att bidra med expertkunskap och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner, i ärenden som rör förorenade områden. Detta ger oss även viktig information om vilka kunskapsbehov som finns i branschen samt leder på sikt till implementering av ny kunskap i projekt.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-02-28
Hjälpte informationen dig?