Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI och Skogsstyrelsen utbildar för att förebygga ras, skred och erosion

11 februari 2019, 13:27

Skogsstyrelsen och SGI ger utbildningar för att undvika ras, skred och erosion i högproduktiva skogsmarker. Målgruppen för utbildningen är entreprenörer, inköpare och skogliga planerare.

Förståelsen och kompetensen för hur skogliga förändringar påverkar förutsättningarna för kraftig erosion och ras är låg inom skogsbruket. Många områden där det finns förutsättningar för erosion, ras och slamströmmar utgörs av högproduktiv skogsmark med stora virkesvolymer. För att dessa ska kunna brukas, utan att orsaka negativa konsekvenser, är det nödvändigt att kunskapen om problemen och anpassningsåtgärder ökar.

Konsekvenser
Markskador till följd av skogsbruk inom erosionskänsliga områden kan medföra betydande konsekvenser och kostnader såväl för den enskilde som för samhället. Erosion och ras kan exempelvis medföra skadade människor, skador på byggnader och annan egendom, igensättning av trummor och bortspolning och skador på väg- och järnvägsbankar, skador på mark- och luftförlagda ledningar och negativ påverkan på vattenkvalité. Till följd av klimatförändringen, som innebär kortare tjälade perioder och intensivare nederbördsepisoder, tror man att problemen kommer att öka.

Erosion
Skogsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI) ger därför gemensamt under åren 2019 utbildningar på olika orter med sedan tidigare kända problem med erosion och ras. Vid utbildningstillfällena varvas föreläsningar kring grundläggande principer för att skapa en förståelse för problematiken, med planeringsövningar på olika fältobjekt, samt efterföljande diskussioner. Utbildningarna riktar sig till skogliga aktörer som är verksamma inom områden med identifierad känslighet för erosion, ras och slamströmmar vid körning och annan markpåverkan.

Målgruppen för utbildningen är entreprenörer, inköpare och skogliga planerare.

Nästa utbildningstillfälle är i maj i området kring Indalsälven och Ångermanälven. Utbildningen ges inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mera information: Karin Lundström , SGI tel 013-201810
Anja Lomander , Skogsstyrelsen, tel 033-482526

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-02-11
Hjälpte informationen dig?