Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Illustration av verktyget Geokalkyl

En grafisk bild ur verktyget.

Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön vid byggnation

11 januari 2018, 11:14

GIS-verktyget Geokalkyl för planering av bebyggelse har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön.

SGI har tagit fram nya moduler i verktyget som gör det möjligt att komplettera det befintliga geokalkylsystemet med hållbarhetskriterier.

De nya delarna är dels en modul som beräknar och visar klimatpåverkan från masshanterings- och grundläggningsåtgärder, dels en modul som beräknar och redovisar kostnader för masshantering, med hänsyn tagen till massornas kvalitet.

– Klimatpåverkan redovisas som koldioxidavtryck i vår modell, berättar Maria Arm som lett arbetet på SGI.

Planeringsskedet
SGI har i tidigare regeringsuppdrag utvecklat GIS-verktyget Geokalkyl för planering av bebyggelse, som översiktligt beräknar och grafiskt visar kostnaden för grundläggningsåtgärder i områden med skilda geotekniska förutsättningar. Kalkylsystemet är avsett att användas i tidiga planeringsskeden, till exempel i samband med kommunernas översiktsplanering, för att värdera och jämföra kostnaderna för planläggning av olika geografiska lägen ur geoteknisk synpunkt.

Systemet generar kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden där kostnaden för markförstärkning och masshantering för byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor framgår. Kostnaderna är beräknade som schablonkostnader utifrån en förvald standardmetod för pålning, schaktning, markuppfyllnad och andra markåtgärder. Verktygets styrka är att möjliggöra jämförelser mellan olika bebyggelseområden.

Högre användbarhet
De nya delarna ökar Geokalkyls användbarhet som ett beslutsstöd som effektiviserar och utvecklar plan- och byggprocessen. Med hjälp av Geokalkyl kombineras bebyggelseplaner med GIS-data, 3D-visualisering och faktaunderlag och konsekvenser av olika förslag analyseras.

Geokalkyl har utvecklats och använts i samarbete med flera kommuner som Nyköping, Jönköping, Helsingborg, Malmö och Västerås. En utbildningssatsning mot kommuner för att använda verktyget har också genomförts, med ett första kurstillfälle den 6 december förra året.

Uppdraget utfördes i samverkan med bland annat Trafikverket, Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Fakta: GIS står för geografiskt informationssystem, det vill säga ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

För mer information: Maria Arm tel 013-20 18 07

Läs rapporten>> (PDF, Okänd storlek)

Läs mer om verktyget och introduktionskursen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-12
Hjälpte informationen dig?