Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ras i en siltslänt längs Ångermanälven, Sollefteå 2009. Foto: SGI

Ett ras i en siltslänt nära Sollefteå.

Ny metodik från SGI för bättre beräkning av stabilitet i siltslänter

24 mars 2020, 12:23

SGI har tagit fram en rapport för att ge anvisningar för hur jordparametrar vid en stabilitetsutredning längs Ångermanälven bör bestämmas, det vill säga indata för att beräkna om en slänt är instabil så att ett skred kan uppstå.

SGI har i uppdrag av regeringen att genomföra skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige. De geologiska och geotekniska förhållandena längs Ångermanälven med höga, branta slänter och jordlager med omväxlande silt och lera skiljer sig markant från de av SGI tidigare karterade älvarna Göta älv, Norsälven och Säveån. Deras jordlager består av lös lera och slänter med måttlig höjd.

– Vid tidigare genomförda stabilitetsutredningar vid Ångermanälven har vi i flera fall fått orimligt låg säkerhet, berättar geotekniker Hjördis Löfroth, SGI. Det tyder på att de jordparametrar (som t ex jordens hållfasthet) som använts i beräkningarna inte överensstämmer med verkligheten.

Ingen vägledning
Det har inte heller funnits någon vägledning om hur dessa parametrar ska bestämmas. Därför påbörjades tidigt ett arbete för att ta fram utredningsmetodik för den konsultutredning av stabilitet som ska utföras inom skredriskkarteringen av Ångermanälven.

Detta inkluderar metodik för hur geotekniska fält- och laboratorieundersökningar bör utföras och utvärderas, hur indelning i olika typiska jordlager bör göras och hur tekniska egenskaper, som hållfasthet, bör bestämmas för de olika jordlagren. Rapporten ger även underlag för framtagande av riktlinjer för tekniskt arbete (s.k. styrdokument) och för förfrågningsunderlag för upphandling av en stabilitetsutredning.

Bara Ångermanälven
Resultaten i den här rapporten kan endast användas för den aktuella sträckan längs med Ångermanälven, inte för något annat område i Sverige utan att kompletterande provningar och analyser görs för dessa. De i rapporten föreslagna metodikerna kommer att utvärderas av SGI i samband med den pågående konsultutredningen av stabilitet som genomförs längs Ångermanälven.

Förhoppningen är att rapporten, tillsammans med kompletterande provning och analys, skulle kunna användas för andra områden med liknande jordlagerföljd.

Läs rapporten (PDF, 21,52 MB)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-03-24
Hjälpte informationen dig?