Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Delegationsresa med minister Karolina Skog Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

SGI:s gd Åsa-Britt Karlsson (t v) och dåvarande miljöministern Karolina Skog (MP) på utflykt på Göta älv.

Kustsamverkan och delegation för Göta älv gav händelserikt år för SGI

6 mars 2019, 11:14

2018 blev ett händelserikt år för Statens geotekniska institut, SGI. Under året inrättades bland annat Delegationen för Göta älv. Men SGI jobbade också med andra viktiga uppdrag som regional kustsamverkan, handlingsplan för ett hållbart markbyggande, vägledningar och publikationer samt ett stadigt ökande antal remissärenden om geotekniskt stöd i plan- och infrastrukturärenden.

Den 22 maj hölls startmötet för Delegationen för Göta älv, Sveriges enskilt största satsning på konkreta klimatanpassningsåtgärder. Arbetet har sedan fortsatt och de första statsbidragen för åtgärder mot ras och skred har betalats ut till kommunerna Göteborg och Lilla Edet.

– Längs älven finns det områden som har hög skredrisk och riskerna kommer att öka i ett förändrat klimat, berättar SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Klimatförändringen innebär att cirka 25 procent av de kartlagda områdena kommer att få en högre risknivå fram till år 2100, om inga åtgärder vidtas. Och det är just det vi har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med under de kommande åren.


Tydlig roll
SGI har under året också fått en tydlig roll i arbetet för ett renare hav. I samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna har myndigheten tagit fram en färdplan för en renare vattenmiljö i arbetet med förorenade sediment. Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag har SGI även under året påbörjat en inventering och sammanställning av kunskapsbehov.


Med pågående klimatförändringar blir det allt viktigare att ta hänsyn till markens byggbarhet tidigt i planeringsprocessen. Klimatförändringen påverkar markförhållandena och därmed markens lämplighet för byggnation. Detta avspeglas i ett stadigt ökande antal remissärenden till SGI, som rör geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen och infrastrukturärenden.


Stort behov
En av myndighetens viktigaste uppgifter är vägledning och behovet är stort. I aktuella publikationer under 2018 ges bland annat ut råd om utförande av bärighetsåtgärder i det befintliga järnvägsnätet, förklaringar av hur klimatförändringar påverkar dimensioneringen av geokonstruktioner och vad som kan göra bergsslänter instabila. SGI ger även råd om vad man ska tänka på vid provtagningar av båtuppställningsplatser, som ofta är starkt förorenade av giftiga ämnen från båtbottenfärg.


Stranderosion
Den regionala kustsamverkan har bildats för möta problemen med stranderosion och en stigande havsnivå. Detta görs i ett samarbete mellan länsstyrelserna, kustkommunerna i Skåne och Halland samt SGI och SGU. Behoven skiljer sig åt mellan olika kommuner, liksom möjliga åtgärder. Men SGI kan som nationell samordnare för stranderosion bidra i en mycket komplex fråga.

–Under 2019 är det också jubileum för oss som myndighet. Det är då 75 år sedan SGI inrättades av regeringen för att ”stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet” och detta ska uppmärksammas, säger Åsa-Britt Karlsson.

Läs SGI:s årsredovisning 2018 (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2019-03-06
Hjälpte informationen dig?