Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Buss sitter fast i vattenmassorna under en viadukt. Foto: Helena Branzén, SGI

Klimatanpassning är fortsatt i fokus för SGI. Här översvämmade bilar i en malmöviadukt.

Klimatanpassning och Göta älv fortsatt fokus för SGI

21 mars 2019, 13:31

SGI äskar 90 miljoner för år 2020, 115 miljoner för 2021 och 112 miljoner för 2022 för åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred längs Göta älv.

Det visar det budgetunderlag som Statens geotekniska institut, SGI lämnat in till regeringen.
På uppdrag av regeringen inrättade SGI en delegation för Göta älv under 2018. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen. Arbetet inleddes 2018 och nu äskar myndigheten alltså medel för perioden 2020-2022. 

SGI äskar också totalt 33 miljoner kronor för klimatanpassningsinsatser 2020-2022 inom stranderosion, ras- och skredriskkartering, fortsatt kunskapsuppbyggnad enligt Agenda 2030, metodutveckling och öppna digitala geodata.

Vad gäller stranderosion så är strandnära områden bland de mest utsatta i ett förändrat klimat. Stigande hav och ökade flöden i vattendrag kommer leda till mer erosion och översvämning i strandnära områden.

Fortsatt stöd
Det finns ett ökat behov och efterfrågan av SGI:s stöd vad gäller de geotekniska frågeställningarna i planprocessen. Detta är till följd av det omfattande bostadsbyggandet, en hög exploateringstakt och klimatförändringen. Kommunerna har genom den ändring i plan- och bygglagen som genomförts under 2018 blivit ålagda att i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

För att bl a kunna stödja andra nationella myndigheter och kommuner i planprocessen, infrastrukturfrågor samt geotekniska och miljögeotekniska frågor, äskar SGI 2,5 miljoner kronor, vilket är en utökning jämfört med föregående år.

Geokalkyl
SGI äskar anslag för fortsatt utveckling, utbildnings- och informationsinsatser kring beslutsstödsverktyget Geokalkyl. Verktyget kan användas för att göra översiktliga beräkningar av kostnader för grundläggning, hantering av jordmassor och geotekniska åtgärder i tidiga skeden av byggprocessen. Syftet är att verktyget ska vara ett stöd för kommuner att kunna få en översiktlig bild av markens lämplighet, vad som är kostnads- och miljödrivande för olika val av bebyggelse och lokalisering.

Färdplan
I samarbete mellan Sveriges geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelserna har SGI tagit fram en färdplan för en renare vattenmiljö i arbetet med förorenade sediment och fibersediment. Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag har SGI under 2018 påbörjat en inventering och sammanställning av kunskapsbehov. För det fortsatta arbetet, tillämpad FoU och kunskapsförmedling äskas ett ökat anslag.

För att kunna fortsätta det påbörjade långsiktiga arbetet med att skapa förutsättningar för tillämpad forskning och teknikutveckling av förorenade områden, äskas fortsatt finansiering med tio miljoner kronor per år för perioden 2020 – 2022. Detta avser utlysning av forskningsmedel genom teknikutvecklingsprogrammet TUFFO.

Totalt äskar SGI statliga anslag med 195 miljoner kronor år 2020, 224 miljoner 2021 och 217 miljoner 2022.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-03-21
Hjälpte informationen dig?