Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Johan Anderberg, generaldirektör SGI Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Generaldirektör Johan Anderberg

Årsredovisning 2022

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Vårt uppdrag är tydligt. Vi ska minska riskerna för ras, skred och erosion, bidra till en effektivare plan- och byggprocess för ett hållbart och säkert markbyggande och vi ska utveckla teknik och kunskap inom arbetet med förorenade områden. Genom vårt arbete bidrar vi till ett mer robust samhälle anpassat till ett förändrat klimat.”

Det har varit ett händelserikt år. I mars kunde vi så äntligen gå tillbaka till arbetsplatsen efter två år av pandemirestriktioner. Med nyvunna erfarenheter och mer flexibla arbetssätt erbjuder vi fortsatta möjligheter till distansarbete för våra medarbetare. Men vi hade knappt lämnat covid-19 bakom oss som samhällsfarlig sjukdom när nästa kris inträffade. Rysslands invasion av Ukraina har helt förändrat den säkerhetspolitiska ordningen och riktat nytt fokus mot Sveriges förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid svåra samhällsstörningar och ytterst krig. På SGI har vi under året arbetat med att stärka myndighetens beredskap och civilförsvarsförmåga. Samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas är vårt stöd till räddningstjänsten vid ras- och skredhändelser liksom vår förmedling av kunskap om geotekniska säkerhetsfrågor inom planering och byggande. Även vårt arbete med klimatanpassning är en viktig förebyggande beredskapsinsats, nödvändig för att bygga ett mer robust samhälle som möter de ökade riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar i ett förändrat klimat.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, är klimatförändringen pågående, omfattande och har redan lett till ett ökat extremväder. Genom vår handlingsplan för klimatanpassning bidrar vi till att minska de klimatrelaterade riskerna med ras, skred och stranderosion. Under 2022 slutförde vi skredriskkarteringen längs Ångermanälven och vi har under året publicerat en omfattande kartläggning av roller och ansvar för ras- och skredfrågor i samverkan med ett stort antal samhällsaktörer.

Vi fortsätter vår övervakning av markstabiliteten längs Göta älv och förmedlar statsbidrag till kommunerna för ras- och skredsäkring. Delegationen för Göta älv har en viktig samordnande roll och är rådgivande i myndighetens beredning av bidragsansökningar. Jag kan konstatera att vår utbetalning av bidrag även i år har varit lägre än planerat. Det tar tid för kommunerna att gå från utredning till ansökan om bidrag och det tar tid att projektera och genomföra beslutade åtgärder. Baserat på årets beviljade projekt förväntar vi oss mer omfattande åtgärder under kommande år.

Samverkan med andra har stor betydelse för genomförandet av vårt uppdrag. Det nära samarbetet med Boverket, SMHI, SGU, MSB och länsstyrelserna inom klimatanpassning och hållbart byggande fortsätter utvecklas, liksom med Naturvårdsverket, SGU och länsstyrelserna inom arbetet med efterbehandling av förorenade områden.

Genom initiativet Regional kustsamverkan Skåne / Halland skapar vi tillsammans med den lokala och regionala nivån hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivåer och stranderosion i kustområdena.

Vårt stöd till kommuner och länsstyrelser i geotekniska säkerhetsfrågor bidrar till en säkrare och mer hållbar markanvändning i den kommunala planeringen. Men behoven är fortsatt stora och vi arbetar efter en långsiktig ambition att bredda och förstärka stödet genom våra utbildningar, vägledningar och webbaserade tjänster.

I SGI:s uppdrag ingår också att utveckla ny kunskap genom tillämpad forskning. Genom initiativet Branschsamverkan i grunden som vi bedriver tillsammans med Trafikverket samt universitet och högskolor har vi bland annat utvecklat ny kunskap kring sulfidjordars bärförmåga för en mer hållbar grundläggning av vägar och järnvägar. Inom arbetet med förorenade områden utvecklar vi teknik och kunskap för marksanering och ger bidrag till forskning. Under senare år med ett ökat fokus på förorenade sediment samt metoder för sanering av områden förorenade av PFAS.

Under året har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla styrningen och förvaltningskompetensen i myndigheten. Målsättningen är att alla medarbetare ska ha den kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen som behövs i rollen som statsanställd. Min ambition är att vi ska fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare med en god förvaltningskultur och med Agenda 2030 som vår kompass för en hållbar samhällsutveckling.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till SGI:s kompetenta och engagerade medarbetare för allt arbete och goda insatser under året. Det är tack vare er SGI levererar så bra på sitt uppdrag.

Linköping, februari 2023

Johan Anderberg
Generaldirektör

Senast uppdaterad/granskad: 2023-02-22
Hjälpte informationen dig?