Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

BLM Soil - verktyg för att bedöma metallers ekotoxicitet

Utveckling av ett verktyg för att bedöma metallers ekotoxicitet i jord baserat på resultat från lakförsök.

För ett flertal metaller, däribland Cu och Zn, är det vanligt att skydd av markmiljön på ett förorenat område avgör omfattningen av en marksanering. Bedömningen baseras vanligen på totalhalter av metaller i marken men det är allmänt känt att den andel som kan tas upp av växter och djur (den biotillgängliga delen) varierar mycket mellan olika jordar och olika föroreningstyper (aska, slagg, metallsalter etcetera). Idag saknas en enkel, kemiskt baserad, metodik som kan användas för att göra platsspecifika ekologiska riskbedömningar som tar hänsyn till metallers biotillgänglighet. Laktester anges som en metod för att platsspecifikt uppskatta biotillgänglighet i bland annat ISO 19204 (Soil quality — Procedure for site-specific ecological risk assessment of soil contamination (soil quality TRIAD approach)) och i Naturvårdsverkets Rapport 5977- Laktester används idag till viss del, men det saknas vägledning om hur testerna bör utvärderas. pH har till exempel mycket stor påverkan inte bara på utlakning utan även på biotillgänglighet (som ofta har motsatt pH-beroende) och utan förståelse för dessa mekanismer är det stor risk att resultat misstolkas. Genom projektet BLM Soil vill vi ge vägledning till tolkning av resultat från lakförsök och utveckla ett verktyg för datautvärdering som bygger på enkla Biotic ligand modeller (BLM).

I projektet utförs lakförsök enligt ISO 21268-2 på arkiverade jordprover som spikats med koppar (Cu), nickel (Ni) och zink (Zn). Enkla BLM utvecklas (kalibreras) sedan för ett antal marklevande organismer/markfunktioner (3 mikroorganismer, 2 växter och 2 evertebrater) baserat på resultat från laktesterna och tidigare utförda toxikologiska studier. Modellen utvärderas (valideras) genom att jämföra med resultat från prover på fältförorenade jordar. Målet är att utveckla ett verktyg för datautvärdering, troligen bestående av beräkningar i excel med tillhörande vägledning, som kan användas av bland annat konsulter och tillsynsmyndigheter.

Projektet utförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och KU Leuven i Belgien.

En första vetenskaplig artikel från projektet har publicerats Open access i Environmental Toxicology and Chemistry: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.5326

Projektledare är Charlotta Tiberg på SGI. Från SGI medverkar även Dan Berggren Kleja. Mats Fröberg från SGI (numera Naturvårdsverket) har också medverkat. Från KU Leuven deltar Erik Smolders och från SLU Jon Petter Gustafsson.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-13
Hjälpte informationen dig?