Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Provning på labbet. Foto: SGI/Elin Sjöstedt

Vår forskning

Vi strävar efter forskning som förändrar och gör nytta. För att nå dit behöver vi möta utmaningarna i samhället och driva forskning baserad på användarnas behov.

Vi bedriver tillämpad forskning och utveckling som ett stöd i vårt samhällsuppdrag. Genom forskning och utveckling skapar vi en kunskapsbas för vår kunskapsförmedling och vår rådgivning.

Forskningen ska vara av hög vetenskaplig kvalitet för att vi ska kunna förmedla väl underbyggd kunskap, ge vägledning samt för att forskningen ska få legitimitet i den akademiska världen och hos uppdragsgivarna.

Vårt samhällsuppdrag innebär att forskningen ska vara inriktad på väsentlig problematik inom våra verksamhetsområden och att den ska komma till nytta genom samarbete med intressenterna. En ökad samverkan mellan myndigheter, universitet och högskola samt näringsliv ger unika möjligheter att lösa samhällsviktiga utmaningar. Gemensamma forskningsprojekt, med inriktning på tillämpning, utgör ett nödvändigt komplement till akademins grundforskning och ger universitet och högskola en utökad möjlighet att arbeta med samhällsviktiga frågeställningar. En akademisk förankring ger oss som myndighet ökad tillgång till vetenskaplig kompetens och infrastruktur samt en förbättrad kvalitetssäkring.

Samhällsutmaningar

Vi bedriver forskning och utveckling som möte tydliga samhällsutmaningar inom:

 • Effektivare markbyggande
  Behoven av ett ökat bostadsbyggande och ny transportinfrastruktur samt underhållsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder i befintlig infrastruktur är stora. Markbyggande utgör en väsentlig del av dessa investeringar och stora samhällsbesparingar kan göras genom minskning av de geotekniskt relaterade kostnaderna och effektivare metodval vid markbyggande. Högt exploateringstryck i urbana miljöer och i kustnära områden gör det allt viktigare att hänsyn till markens byggbarhet tas tidigt i planeringsprocessen. Övergången till ett mer cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle, samt behovet av en mer hållbar markanvändning, ställer stora krav på byggsektorn och kräver förändringar på många områden, bland annat material, produkter och processer som tar större miljö- och klimathänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya sätt att organisera samhället, sätt att omvandla avfall till resurser samt avgiftning av kretsloppen.
 • Renare Mark
  Cirka 80 000 tätorts- och landsbygdsområden i Sverige är, eller misstänks vara, förorenade. Förorenade media kan till exempel vara mark, byggnadsmaterial, grundvatten, ytvatten och havs- eller sjöbottnar. Arbetet med förorenade områden berör särskilt miljökvalitetsmålet giftfri miljö och frågan aktualiseras via den nationella inventeringen och statligt finansierade utredningar, via myndigheternas tillsyn av verksamheter, vid planarbete samt vid exploateringen av potentiellt förorenade områden. Utredning och åtgärder av förorenade områden berör många olika aspekter, kompetensområden och miljömål. Utöver föroreningsaspekter ingår även ekonomiska och sociala avvägningar, klimatmål och klimatrelaterade aspekter, hållbar hantering av förorenade massor och resurshushållning.
 • Klimatanpassning
  Klimatförändringen väntas innebära bland annat förändrad temperatur, förhöjd havsnivå, förändrad nederbörd och avrinning i Sverige. Det kommer att få direkta konsekvenser för markens byggbarhet och risken för naturolyckor. Anpassning av samhället till ett förändrat klimat är komplext och kräver samverkan över både sektoriella och administrativa gränser. Insatser av vitt skilda slag behövs för att klimatsäkra samhället, allt från storskalig omlokalisering och förändring av livsstil till lokala tekniska lösningar och geotekniska förstärkningsåtgärder, samt metoder och verktyg för att följa upp och utvärdera de klimatanpassningsinsatser som görs.

Mål

Vårt mål är att resultaten från vår forskning ska leda till konkreta förbättringar av teknik och metoder, bedömningar och beslut:

 • De geotekniska riskerna ska minska
 • Hållbara anpassningsåtgärder mot naturhändelser och klimatförändringar ska genomföras
 • Plan- och byggprocessen ska effektiviseras
 • Belastningen på miljö och naturresurser ska minska
 • Förorenade områden ska efterbehandlas

För att nå dit vill vi definiera behoven i samarbete med användarna och genom ett brett samarbete med universiteten, myndigheter och näringslivet. Forskningen ska vara av hög vetenskaplig kvalité för att vi ska kunna förmedla väl underbyggd kunskap och ge vägledning. Vi har en omfattande kunskapsförmedlingsverksamhet för att forskningsresultaten skall komma till nytta i samhället.

Finansiering och stöd

Vår forskning finansieras av vårt statliga anslag och bidrag från forskningsråd, myndigheter och EU.

Som stöd för vår forskning och utvecklingsverksamhet upprätthåller vi en forskningsinfrastruktur i form av bibliotek, laboratorier, provfält, GIS och IT-stöd.

Pågående forskning och resultat

På webbplatsen presenterar vi ett urval av våra pågående projekt

Vi publicerar våra forskningsresultat genom rapportering i egna rapportserier, i andra organisationers skrifter, i vetenskapliga tidskrifter och genom bidrag till internationella och nationella konferenser.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-30
Hjälpte informationen dig?