Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Publicerat i andra organisationers rapportserier

Varje år medverkar vi som författare till ett antal rapporter publicerade av andra organisationer. Här finns referenser till de senaste årens publikationer.

2017  I 2016 I 2015 I  2014  I  2013  I  2012  I  2011  I  2010  I  2009

2017

Arm, M, Flyhammar, P, Grönholm, R, Kristensson, M, Lind, BB: Användning och modifiering av metallseparerat slaggrus – potential och matchning, AMOD. Energiforsk. Rapport 2016:331.

Blomén, H: Pore pressure response in the uppermost part of a clay soil slope – Two case studies in the Gothenburg region.Chalmers University of Technology. Department of Civil and Environmental Engineering. Division of Geology and Geotechnics. Licentitate thesis.

Eriksson, M, Bertilsson, R, Sjöberg, J, Mas Ivars, D, Lope Alvarez, D: Tunneldrivning i heterogena förhållanden – översiktlig studie av styrande egenskaper avseende deformationer. Stiftelsen Bergteknisk Forskning. BeFo Rapport 150.

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende. Länsstyrelsen i Örebro län. Publikation 2017:10.

Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning. Vägledning för tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen i Örebro län. Publikation 2017:9.

Lundström, K: Förstärkningsåtgärder väg 975 Näsåker, Sollefteå kommun – uppföljningsrapport. Trafikverket. Publikation 2017:140.

Lundström, K: Stabilisering av bullervall med ingenjörsgeologiska metoder. Väg 210 Förbifart Evertsholm. Beskrivning av utförande och uppföljning. Trafikverket. Publikation 2016:065.

Lundström, K, Lomander, A, Andersson, M: Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. Skogsstyrelsen. Rapport 11:2016.

Ruin, M, Lundström, K: Förstärkningsåtgärder, väg 975, Näsåker. Erfarenhetsrapport. Trafikverket. Publikation 2017:139.

Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark. Swedish Standards Institute, SIS/TK 535 / SGI.

Sällfors, G, Larsson, R: Bestämning av odränerad skjuvhållfasthet med specialiserade metoder i praktiska tillämpningar. Delrapport 3. Sammanställning av ”Case Records”. Trafikverket. Rapport 2017:037.

Sällfors, G, Larsson, R: Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet en vägledning. Svenska geotekniska föreningen, SGF. Rapport 1:2017.

2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016. Länsstyrelserna / Statens geotekniska institut, SGI.

Björlin, A, van Well, L: Geologiska underlag i samhällsplaneringen. Sveriges geologiska undersökning. SGU Rapport 2016:10.

Lomander, A, Lundström, K, Hazell, P: Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. Exempelsamling över anpassningar av åtgärder för att förhindra erosion och stabilitetsproblem i slänter i samband med skogsbruk eller exploatering. Skogsstyrelsen, Rapport 9:2016.

Lundström, K, Andersson, M, Olsson, P, Hedfors, J: Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering. Skogsstyrelsen, Rapport 10:2016.

Scherbenske, SL, Well, LV: Transnational learning for climate change adaptation in the Baltic Sea Region, in Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence, John Wiley & Sons, Ltd.

Schmitt, P, Van Well, L (eds): Territorial Governance across Europe: Pathways, Practices and Prospects. Routledge Research in Planning and Urban Design.

Stiernström, S, Wik, O, Bendz, D: Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper (HP14). Avfall Sverige. Rapport 2016:04.

Van Well, L, Roto, J, Grundfelder, J: Northern Neighbourhood: Climate Change and Concern for International Common Goods in Beckouche, P, Bresnad, P and Pecout, H. Atlas of Challenges and Opportunities in European Neighbourhoods, Springer Open Access (Online).

Vestin, J, Nordmark, D, Arm, M, Lagerkvist, A, Lind, BB: Långtidsuppföljning av grusväg stabiliserad med bioflygaska – Sörkrångevägen. Energiforsk. Rapport 2016:263.

2015

Andersson, L, Bohman, A, Van Well, L, Jonsson, A, Persson, G, Farelius, J: Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI. Klimatologi Nr 12.

Berggren Kleja, D, Enell, A, Pettersson, M, Kumpiene, J, Cornelissen, G, Arp, HP, Dupuy, J, Leglize, P, Ouvrard, S, Sterckeman, T, Smolders, E, Hamels, F, Sonnet, P: IBRACS. Integrating Bioavailability in Risk Assessment of Contaminated Soils: Opportunities and feasibilities. IBRACS, Snowman network.

Blied, L, Chevreuil, M. Focher, L, Franchomme, O, Jeanniere, E, Löfroth, H, Venmans, A: ROADAPT. Roads for today, adapted for tomorrow. Guideline part E: Selection of adaptation measures and strategies for mitigation. Conference of European Directors of Roads, CEDR.

Bles, T, Bessembinder, J, Chevreuil, M, Danielsson, P, Falemo, S, Venmans, A: ROADAPT. Roads for today, adapted for tomorrow. Guidelines. Conference of European Directors of Roads, CEDR.

Falemo, S, Blied, L, Danielsson, P: ROADAPT. Roads for today, adapted for tomorrow. Guideline part C: GIS-aided vulnerability assessment for roads – Existing methods and new suggestions. Conference of European Directors of Roads, CEDR, 2015.

Falemo, S, Blied, L, Danielsson, P, Chevreuil, M: ROADAPT. Roads for today, adapted for tomorrow. Case study, Öresund region. Conference of European Directors of Roads, CEDR.

Flyhammar, P: Hantering av flygaska från avfallsförbränning. Dagens hantering och framtida vägval. Avfall Sverige. Rapport 2015:27.

Frogner-Kockum, P, Loorents, KJ, Lindgren, Å: Handbok för hantering av sulfidförande bergarter. Trafikverket. Rapport 2015:057.

Lundström, K, Odén, K, Rankka, W: Schakta säkert. Säkerhet vid schaktning i jord. Svensk Byggtjänst.

Löfroth, H, Schälin, D: Förbättrad utvärdering av resultat från jord-bergsondering/MWD. Svenska Geotekniska Föreningen. SGF Rapport 1:2015.

2014

Arm, M, Wik, O, Engelsen, CJ, Erlandsson, M, Sundqvist, JO, Oberender, A, Hjelmar, O, Wahlström, M: ENCORT-CDW. Evaluation of the European recovery target for construction and demolition waste. Nordic Council of Ministers. Nordic Working Papers. NA2014:916. SINTEF / DHI / VTT / IVL / SGI.
DOI-länk

Carlsson, C, Bendz, D, Flyhammar, P, Rihm, T: Vägledning för utformning av nedströmsskydd vid deponier med filterteknik. Avfall Sverige. Rapport D2014:04.

Carlsson, C, Bendz, D, Flyhammar, P, Rihm, T, Svensson, M: Pilotförsök med filterteknik på Stavsröds deponi. Avfall Sverige. Rapport D2014:05.

Eriksson, M, Edelman, M: LCC analyser för vattenavlednings- och bergförstärkningssystem. Stiftelsen Bergteknisk Forskning. BeFo Report 131.
Länk till fulltext (PDF, 3,06 MB)

Olsson, H, Skånes, H, Tulldahl, M, Wikström, S, Kausky, H, Rydell, B, Årnfelt, E, Eklöf, J, Steinvall, O: Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö. Naturvårdsverket Rapport 6633.
Länk till fulltext

Thörnblad, U, Andersson, W, Rogbeck, Y, Flyhammar, P, Elander, P, Nilsson, P: Kunskapssammanställning – beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner. Avfall Sverige. Rapport U2014:06.

2013

Andersson-Sköld, Y, Nyberg, L, Bergman, R, Hedelin, B, Hjerpe, M, Johansson, M, Persson, E: Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) - En sammanfattning av arbetet idag och rekommendationer med fokus på översvämningar, ras och skred. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Publikation 638.

Göransson, G: Landslide of contaminated soil into rivers. Environmental impacts and risks. Diss. Lund University. Water Resources Engineering. Department of Building and Environmental Engineering. Report 1059.
Hermansson, S: Miljöriskområden. Naturvårdsverket. Fakta 8656. Länk till fulltext (PDF, 1,22 MB)

Sustainable management of contaminated sediments, SMOCS. Guideline. European Union European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument. Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Westerberg, B, Hov, S, Holmén, M: Triaxialförsök – En vägledning. Svenska Geotekniska Föreningen. SGF Rapport 2:2012. Länk till fulltext

2012

Andersson, L, Schoning, K, Wiman, S, Ledwith, M, Lindeberg, G: Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar - Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publikation 361 / Nationell plattform för arbete med naturolyckor.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

Andersson, M: Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar. En fält- och laboratoriestudie av provbankar. Luleå tekniska universitet. Geoteknologi. Licentiatuppsats.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

Blomqvist, G, Bertilsson, R, Wik, O: Magnetiserbart – Avgränsning och tillståndskartering för askkonstruktioner. Värmeforsk. Rapport 1221.

Blomqvist, G, Edvardsson, K, Gustafsson, M, Wik, O: Damning från flyaskstabiliserade grusvägar. Värmeforsk. Rapport 1225.

Breitholtz, M, Linde, M, Enell, A, Wik, O: Askor – långsiktiga ekotoxikologiska miljörisker. Värmeforsk. Rapport 1208.

Engelke, F, Torin, L, Englöv, P, Törneman, N, Branzén, H: Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling. Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. Rapport 2:2011.
Länk till fulltext

Franzén, G, Lindh, P, Åhnberg, H, Erlingsson, S: Terrasstabilisering – kunskapsdokument. Väg- och transportforskningsinstitutet. VTI Rapport 747.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

Hemström, K, Bramryd, T, Wik, O, Johansson, M, Jägerbrand, A: Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner. Värmeforsk. Rapport 1222 / Avfall Sverige. Rapport. F2012:02.

Svensson, Å, Alfredsson, C, Rydell, B: Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katatrofriskreducering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB / Nationell plattform för arbete med naturolyckor.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

Wik, O, Suer, P, Langer, S, Bjurström, H: Nationella byggregler avseende kemiska ämnen – kartläggning av enskilda EU-länder. Kemikalieinspektionen. PM 5/12.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

2011

Arm, M, Rihm, T, Fejes, J, Lagerkvist, A: Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Temaområde 3: Kemikalie- och deponiolyckor. Delrapport för etapp 1: Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Publicerades senare som SGI Publikation 13 (PDF, Okänd storlek)

Bendz, D, Suer, P, Berggren Kleja, D: Stabilisering och solidifiering av muddermassor. Naturvårdsverket.
Länk till fulltext (PDF, 0,33 MB)

Hellman, F, Karlsson, R, Arm, M, Wadstein, E, Viman, L, Wik, O, Åhnberg, H, Franzén, G: Swedish experience of demolition and recycling of road materials for use in new roads. Väg- och transportforskningsinstitutet. VTI notat 14.
Länk till fulltext (PDF, Okänd storlek)

Hultén, C, Högsta, U, Bengtsson, PE, Franzén, G, Larsson, R: Tilllståndsbedömning / klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96 (delar av). Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, IEG. Rapport 4:2010.

Larsson, L: Screening matrix for initial evalutation of methods for treatment of sediments. Sustainable Management of Contaminated Sediments. SMOCS. Baltic Sea Region Programme No. 39.


Lundberg, K, Kumpiene, J, Bergman, R, Wirska, B, Scheffler, A: Sustainability criteria for decision support when managing dredged contaminated sediment in the Baltic Sea Region. Sustainable Management of Contaminated Sediments. SMOCS. Baltic Sea Region Programme No. 39.


Lundberg, K, Ohlsson, Y, Andersson-Sköld, Y, Bergman, R, Falemo, S, Edeskär, T, Scheffler, A: Dredging contaminated sediments in the Baltic Sea. A guide to sustainability assessment tools. Sustainable Management of Contaminated Sediments. SMOCS. Baltic Sea Region Programme No. 39.


Toller, S, Johansson, M, Wik, O, Erlandsson, Å, Lundberg, K: Lätt att göra rätt, beslutsunderlag för miljöprövning av askor i anläggningar. Värmeforsk Sverige AB. Rapport 1170.

Vestin, J, Arm, M, Nordmark, D, Hallgren, P, Tiberg, C, Lagerkvist, A, Lind, B: Effektivt askutnyttjande i vägar. Värmeforsk. Rapport 1169.

Wik, O, Breitholtz, M, Hemström, K, Linde, M, Stiernström, S: Inverkan av laktestförhållanden, samt antagonistiska och ekotoxiska effekter av makroelement vid avfallsklassificering av askor. Värmeforsk. Rapport 1197.

2010

Andersson, M: Armerad jord. I Jordförstärkning. Kungliga tekniska högskolan. Jord och bergmekanik. TRITA Rapport 3002

Arm, M, Eighmy, TT, Christensen, TH: Incineration: Utilization of residue in construction. In Solid waste technology & management, vol. 1. Ed: Christensen, TH, (Wiley)

Bles, T, Ennesser, Y, Fadeuilhe, JJ, Falemo, S, Lind, B, Mens, M, Ray, M, Sandersen, F: Risk management for roads in a changing climate (RIMAROCC). A guidebook to the RIMAROCC method. Final version. Swedish Geotechnical Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Project No. TR80A 2008:72148

Bles, T, Ennesser, Y, Fadeuilhe, JJ, Falemo, S, Lind, B, Mens, M, Ray, M, Sandersen, F: Risk management for roads in a changing climate (RIMAROCC). Deliverable Nr 4 – Technical report. Swedish Geotechnical Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Project No. TR80A 2008:72148

Falemo, S, Lind, B: Risk management for roads in a changing climate (RIMAROCC). Case study – structure scale, National Road RV90, Väja, Sweden. Swedish Geotechnical Institute, SGI / Egis / Deltares / Norwegian Geotechnical Institute, NGI. Project No. TR80A 2008:72148

Rydell, B, Nilsson, C, Alfredsson, C, Lind, E: Klimatanpassning i Sverige – en översikt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publikation 214 / Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Wilhelmsson, A, Holm, G, Lagerlund, J, Maijala, A, Macsik, J: Potentialbedömning av flygaskor som bindemedelskomponent för stabilisering och solidfiering (s/s) av muddermassor. Värmeforsk. Rapport 1129

2009

Bendz, D, Wik, O, Jones, C, Pettersson, M, Elert, M: Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggningsbyggande. Värmeforsk. Rapport 1110

Bendz, D, Suer, P, van der Sloot, H, Kosson, D, Flyhammar P: Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer. Värmeforsk. Rapport 1112

Camitz, G, Bergdahl, U, Vinka, TG: Stålpålars beständighet mot korrosion i jord. En sammanställning av kunskaper och erfarenheter. Pålkommissionen Rapport 105

Engelke, F, Norrman, J, Starzec, P, Andersen, L, Grön, C, Overgaard, J, Refsgaard, A: Inventering av provtagningsstrategier för jord, grundvatten och porgas. Naturvårdsverket. Rapport 5894

Gustafsson, M, Wik, O, Frogner-Kockum P: Partikelspriding vid byggnation av väg med aska - modellöversikt, undersökning av fuktighetsgradens betydelse för damning och karaktärisering av partiklar från flygaska. Värmeforsk. Rapport 1100

Hemström, K, Ezziyani, S, Bendz, D: Vattenretentionsegenskaper hos askor. Värmeforsk. Rapport 1105

Hemström, K, Fransson, S, Wik, O: Upptag av metaller i vegetation som etablerats i vedaska. Värmeforsk. Rapport 1108

Lind, B, Bendz, D, Svahn, V, Andersson-Sköld, Y, Lundström, K, Westerberg, B: Klimatförändringar, skred och ras. En forskningsöversikt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Publ.nr 0012-09

Lövgren, L, Wik, O: Möjligheter vid REACH-registrering av energiaskor. Värmeforsk. Rapport 1121

Nilsson, G, Löfroth, H: Jämförande sonderingar. Jb-totalsondering, CPT och Hejarsondering. Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. Fältkommittén. SGF Notat 1:2009

Norrman, J, Purucker, T, Back, PE, Engelke, F, Stewart, R: Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord. Naturvårdsverket. Rapport 5932

Norrman, J, Back, PE, Engelke, F, Sego, L, Wik, O: Provtagningsstrategier för förorenad jord. Naturvårdsverket. Rapport 5888

Olsson, M, Alén, C: Val av krypavtal  för lösa plastiska leror. Chalmers tekniska högskola. Bygg- och miljöteknik. Tekniskt PM

Rihm, T: Behovet av nedströmsskydd ur ett långtidsperspektiv. Avfall Sverige. Utveckling D2009:02

Rihm, T, Rogbeck, Y, Svedberg, B, Eriksson M: Alternativa konstruktionsmaterial på deponier – Vägledning. Värmeforsk. Rapport 1097 / Avfall Sverige. Rapport D2009:08

Stiernström, S, Hemström, K, Wik, O, Carlsson G, Breitholtz, M: Metodik för klassificering av H14-kriteriet i Avfallsförordningen. Värmeforsk. Rapport 1092

Wik, O: Regional riskanalys av askanvändning. Värmeforsk. Rapport 1113

Wikström, SA, Tulldahl, M, Isaeus, M, Kautsky, H, Rydell, B, Strömbeck, N, Årnfelt, E: Användarfall för lidarmätningar av grunda bottnar och strandmiljöer längs Sveriges kuster. Inledande rapport. AquaBiota Notes 2009:1

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-08
Hjälpte informationen dig?