Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klassifikationssystem

I litteraturdatabasen SGI-Line kan du söka med hjälp av klassifikationskod(er) i fältet "Fritext". Exempel: D06.cc. (cc = Classification Code) . Koderna är hämtade från det Internationella Geotekniska Klassifikationssystemet - IGC .


Huvudgrupper:

A - Allmänt
B - Geologi och miljö
C - Fältundersökningar
D - Jords egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar
E - Analys av jordmekaniska problem
F - Bergs egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar
G - Analys av bergmekaniska problem
H - Byggnads- och grundläggningsverksamhet
K - Grundläggnings- och förstärkningsmetoder
M - Byggnadsmaterial
O - Miljögeoteknik
P - Energigeoteknik
S - Snö- och ismekanska problem
T - Angränsande verksamhetsområden

A - Allmänt

A01 - Geoteknik - allmänna och ekonomiska aspekter, förhållande till andra vetenskaper
A02 - Historiska aspekter
A03 - Informationsfrågor
A04 - Läroböcker, handböcker, tidskrifter
A05 - Terminologi
A06 - Firmor, institut och laboratorier
A07 - Konferenser, sammankomster, föreningar
A08 - Yrkesetik, juridiska frågor, normer
A09 - Undervisning A10 - Forskningsaktiviteter

Tillbaka till huvudgrupper

B - Geologi och miljö

Beskrivningar, inträffade händelser och naturliga processer i jord och berg.

B00 - Allmänt
B01 - Jords och bergarters bildning
B02 - Hydrogeologi
B03 - Jords rörelser och sjunkning
B04 - Naturkatastrofer
B05 - Klimatiska förhållanden
B06 - Undervattensgeologi
B07 - Strukturgeologi
B08 - Geologi på andra planeter
B09 - Geomorfologi och terrängklassificering
B10 - Mineralogi
B11 - Regionala jord- och bergförhållanden
B12 - Miljöaspekter

Tillbaka till huvudgrupper

C - Fältundersökningar

Utrustning och tekniker för undersökning prospektering, provtagning och fältförsök i jord och berg.

C00 - Allmänt
C01 - Flygbildstolkning och fjärranalys
C02 - Geofysiska undersökningar
C03 - Sondering
C04 - Visuella undersökningstekniker
C05 - Borrningsteknik och utrustning
C06 - Provtagning
C07 - Mätning av fältförhållanden
C08 - Fältprovning
C09 - Presentation av resultat
C10 - Undervattensundersökningar

Tillbaka till huvudgrupper

D - Jords egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar

Begrepp, teorier, bestämningsmetoder, utrustning och resultat.

D00 - Allmänt
D01 - Klassificering och beskrivning
D02 - Fysikalisk-kemiska egenskaper
D03 - Sammansättning, struktur, densitet, vattenkvot
D04 - Hydrauliska egenskaper
D05 - Konsolidering, kompressibilitet, svällning
D06 - Skjuv-, deformations- och hållfasthetsegenskaper
D07 - Dynamiska egenskaper
D08 - Termiska egenskaper
D09 - Packbarhet
D10 - Egenskaper hos blandningar av jord-tillsatsämnen

Tillbaka till huvudgrupper

E - Analys av jordmekaniska problem

Teoretiska, erfarenhetsmässiga och praktiska analysmetoder.

E00 - Allmänt, säkerhetsfaktorer
E01 - Spänningsanalys
E02 - Deformations- och sättningsproblem
E03 - Bärförmåga vid ytgrundläggning
E04 - Bärförmåga hos pålar och annan djupgrundläggning
E05 - Jordtrycksproblem
E06 - Stabilitet hos slänter, skärningar och schakter
E07 - Strömnings- och andra hydrauliska problem
E08 - Dynamiska problem
E09 - Tjälverkan och värmeöverföringsproblem
E10 - Beläggningar, skiktade system, armerad jord
E11 - Växelverkan jord - fordon
E12 - Växelverkan jord - byggnadsverk
E13 - Matematiska/statistiska metoder, datoranalys
E14 - Analys av modellförsök

Tillbaka till huvudgrupper

F - Bergs egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar

Begrepp, teorier, bestämningsmetoder, utrustning och resultat.

F00 - Allmänt
F01 - Klassificering och beskrivning
F02 - Fysikalisk-kemiska egenskaper
F03 - Sammansättning, densitet och struktur
F04 - Hydrauliska egenskaper
F05 - Kompressibilitet, svällning
F06 - Skjuv-, deformations- och hållfasthetsegenskaper
F07 - Dynamiska egenskaper
F08 - Termiska egenskaper

Tillbaka till huvudgrupper

G - Analys av bergmekaniska problem

Teoretiska, erfarenhetsmässiga och praktiska analysmetoder.

G00 - Allmänt, säkerhetsfaktorer
G01 - Spänningsanalys
G02 - Deformationsproblem
G03 - Bergs bärförmåga
G04 - Bärförmåga hos pålar och annan djupgrundläggning
G05 - Bergtryck i tunnlar och öppningar
G06 - Stabilitet hos slänter och skärningar
G07 - Strömnings- och hydrauliska problem
G08 - Dynamiska problem
G09 - Tjälverkan och värmeöverföringsproblem
G10
G11
G12 - Växelverkan berg-byggnadsverk
G13 - Matematiska/statistiska metoder, datoranalys
G14 - Analys av modellförsök

Tillbaka till huvudgrupper

H - Byggnads- och grundläggningsverksamhet

Allmänna beskrivningar och fallbeskrivningar.

H00 - Allmänt, kontrakt, skador, kontroll
H01 - Grundläggning av byggnadsverk
H02 - Stödkonstruktioner, avskärande väggar
H03 - Konstruktioner till sjöss/havs
H04 - Dammar och reservoarer
H05 - Tunnlar, byggnadsverk under mark
H06 - Vägar, järnvägar, flygfält
H07 - Hamnar, kanaler, skyddsarbeten för kuster
H08 - Ledningar, kulvertar
H09 - Slänter, ostämpade schakter
H10 - Markanvändning, fysisk planering
H11 - Deponering

Tillbaka till huvudgrupper

K - Grundläggnings- och förstärkningsmetoder

K00 - Allmänt, ekonomiska aspekter
K01 - Dräneringsmetoder
K02 - Tätnings- och injekteringsförfaranden
K03 - Förbelastning, utskiftning av jordmaterial
K04 - Jord- och bergschaktning
K05 - Packningsförfaranden
K06 - Jordstabilisering, åtgärder mot erosion
K07 - Pålar, pålslagning
K08 - Kassuner, djupa pelare
K09 - Konstruktionsmetoder vid ytgrundläggning
K10 - Slitsmurar, avskärande väggar
K11 - Stödkonstruktioner för jord och berg
K12 - Konstruktionsmetoder till sjöss/havs
K13 - Åtgärder mot frost och tjäle
K14 - Åtgärder för förbättring av sättnings-, deformations- och stabilitetsförhållanden.  Grundförstärkning

Tillbaka till huvudgrupper

M - Byggnadsmaterial

M00 - Allmänt
M01 - Steel
M02 - Wood
M03 - Bituminous materials
M04 - Plastics and similiar materials
M05 - Cement and chemicals
M06 - Concrete
M07 - Paints and coatings
M08 - Construction elements

Tillbaka till huvudgrupper

O - Miljögeoteknik

O - Karakterisering O - Förorenade områden O - Deponier och avfall O - Hållbar materialanvändning

Tillbaka till huvudgrupper

P - Energigeoteknik

P - Termiska egenskaper
P - Markvärmeväxlare
P - Markvärmelager

Tillbaka till huvudgrupper

S - Snö- och ismekanska problem

S00 - Allmänt
S01 - Snö- och istäcke
S02 - Egenskaper hos snö och is
S03 - Snö- och isteknik

Tillbaka till huvudgrupper

T - Angränsande verkamhetsområden

T00 - Allmänt
T01 - Grundvetenskaper
T02 - Geovetenskaper
T03 - Jordbruksvetenskap och pedologi
T04 - Meteorologi och klimatologi
T05 - Biovetenskaper
T06 - Väg- och vattenbyggnadsteknik
T07 - Gruvteknik
T08 - Mekanik
T09 - Elektricititetslära
T10 - Havsforskning
T11 - Militär- och örlogsteknik
T12 - Instrumentering och mätteknik
T13 - Informationshantering
T14 - Miljövård och naturbevaring T15 - Oljeprospektering

Tillbaka till huvudgrupper

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-25
Hjälpte informationen dig?