We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Investigation

Search publication

There are currently 107 Publications:
 1. Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning Author: Download (PDF, 1.96 MB)
 2. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Author: Download (PDF, 1.48 MB)
 3. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Author: Download (PDF, 2.40 MB)
 4. Landslide Risks in a Changing Climate – Säveån River Valley. Part 1: Map Report and Summary of Results Author: Download (PDF, 21.56 MB)
 5. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Author: Download (PDF, 4.21 MB)
 6. Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments Author: Download (PDF, 22.90 MB)
 7. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Author: Download (PDF, 1.13 MB)
 8. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Author: Download (PDF, 1.91 MB)
 9. Geo-calculation system with sustainability criteria. Amendment and implementation of Geo-calculation according to a governmental commission Author: Download (PDF, 522.21 KB)
 10. Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar Author: Download (PDF, 22.90 MB)
 11. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Author: Download (PDF, 1.13 MB)
 12. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Author: Download (PDF, 1.91 MB)
 13. Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag Author: Download (PDF, 522.21 KB)
 14. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Author: Download (PDF, 3.38 MB)
 15. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Author: Download (PDF, 3.38 MB)
 16. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys Author: Download (PDF, 4.73 MB)
 17. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 2: Metodik för kartläggning Author: Download (PDF, 13.11 MB)
 18. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning Author: Download (PDF, 22.06 MB)
 19. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Author: Download (PDF, 1,006.41 KB)
 20. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Author: Download (PDF, 1.88 MB)
1 2 3 4 5 ... 6