We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The importance of geotechnical parameters for landslide probability in the Göta river valley

Swedish title: Parametrarnas betydelse för brottsannolikheten i Göta älvdalen
Author Stefan Falemo
Series: SGI Varia
Number: 639
Year: 2012
Pages: 20
Download (PDF, 3.21 MB)
Summary Den översiktliga skredriskkartan som gjordes i Göta älvutredningen presenterar risken för dagens klimat längs älven samt en uppskattning av klimatets påverkan på skredrisken år 2100 om inga förebyggande åtgärder vidtas innan dess. I skredriskanalysen definierades risken som en funktion av sannolikhet och konsekvens. Skredsannolikheten är, i sin tur, en statistisk analys av säkerhetsfaktorn och de ingående parametrarnas spridning. I skredriskkartan framgår bara slutprodukten, dvs. den beräknade sannolikheten för skred. Den här fördjupade geotekniska analysen har gjorts för att studera vilka parametrar som bidrar till osäkerheten i säkerhetsfaktorn, om spridningen av samtliga parametrar måste säkerställas eller om det är viktigare att fokusera på någon enstaka parameter samt eventuella geografiska variationer. För att minska risken för skred och vidta rätt åtgärder så behövs detaljerade geotekniska undersökningar för de områden där risken är stor idag eller där ny bebyggelse planeras. Vid planering och upphandling av dessa tjänster är det väsentligt att förstå vilka parametrar som har betydelse för den skredsannolikhet som presenteras i kartorna.