We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Changes in landslide consequence and probability in the Göta river valley due to climate change

Swedish title: Förändring av konsekvens och sannolikhet avseende klimatförändring i Göta älvdalen
Author Stefan Falemo
Series: SGI Varia
Number: 640
Year: 2012
Pages: 24
Download (PDF, 2.96 MB)
Summary Den översiktliga skredriskkartan som gjordes i Göta älvutredningen presenterar risken för dagens klimat längs älven, samt en uppskattning av klimatets påverkan på skredrisken år 2100 om inga förebyggande åtgärder vidtas innan dess. I skredriskanalysen definierades risken som en funktion av sannolikhet och konsekvens. Klimatpåverkan redovisades i form av förändring av skredrisk och som ett raster på älven. Förändringen i skredrisk är i själva verket en förändring i sannolikheten för skred och den horisontella utbredningen av sannolikhetsklasser och riskklasser i framtidsscenariot kan förändras. I Göta älvutredningen undersöktes endast klimatscenarier som inbegrep ökad erosion längs älven och i älvfåran. Den här fördjupade geotekniska analysen har gjorts för att studera om ökad erosion alltid innebär ökad sannolikhet för skred samt om riskklassernas horisontella utbredning förändras i ett förändrat klimat. För att minska risken för skred och vidta rätt åtgärder så behövs detaljerade geotekniska undersökningar för de områden där risken är stor idag eller där ny bebyggelse planeras. Vid planering och upphandling av dessa tjänster är det väsentligt att förstå på vilket sätt klimatförändringar kan påverka den specifika platsen.