We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The landslide at Tuve, Sweden. Geology

Swedish title: Tuveskredet. Geologi
Series: SGI Rapport
Number: 11b
Year: 1981
Pages: 154
Download (PDF, 2.82 MB)
Summary Innehåller 12 artiklar: (1) Fredén, C: Den senkvartära utvecklingen i Västsverige med särskild hänsyn till lersedimentationen vid Tuve; (2) Samuelsson, L: Berggrunden vid Tuve; (3) Häger, KO: Jordarternas utbredning; (4) Häger, KO: Beskrivning av jordlagerföljden i borrkärnorna; (5) Brusewitz, AM: Röntgendiffraktionsanalys av några lerprover; (6) Cato, I: Kemiska och fysikaliska undersökningar; (7) Miller, U: Foraminifer undersökning; (8) Miller, U: Diatomeanalytisk undersökning; (9) Miller, U: Pollenanalytisk undersökning; (10) Fredén, C, Häger, KO, Miller, U: Rekonstruktion av sedimentationsförhållandena vid Tuve; (11) Fredén, C: Jordartsgeologisk jämförelse mellan Tuve- och Surteskreden; Bilaga: Fredén, C: Förslag till geologiskt handlingsprogram vid inträffande av skred.