We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Method for risk analysis which has been applied in investigations along the Göta river valley

Swedish title: Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning
Author Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Bo Berggren, Lars Johansson, Åke Johansson
Series: SGI Rapport
Number: 58
Year: 2000
Pages: 103
Download (PDF, 9.55 MB)
Summary En utförlig introduktion till den statistiska/sannolikhetsbaserade metod för skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. I arbetet redovisas den skredriskanalys som genomförts i två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra resp. nordöstra älvdalen. Totalt har ett tjugotal sektioner analyserats för varje delsträcka. Avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer. Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggande områden. Den utförda utredningen betraktas därför som översiktlig. Mer detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringsprocessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar. Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.