We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Landslide risks in a changing climate - the Nors river valley. Future erosion in a climate change aspect. Part 3: Advanced annexes

Swedish title: Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Framtida erosion i Norsälven med hänsyn till klimatförändring. Del 3: Fördjupningsbilaga
Author Gunnel Göransson, Jim Hedfors, Godefroid Ndayikengurukiye, Linda Blied, Karin Odén
Series: SGI Publikation
Number: 18-3
Year: 2015
Pages: 105
Download (PDF, 7.73 MB)
Summary Denna rapport beskriver metodik och resultat av erosionsberäkningar i Norsälven, sträckan Fryken-Vänern, med hänsyn till möjliga effekter av klimatförändring fram till år 2100. Metodiken är en modifiering av den metodik som togs fram inom Göta älvutredningen. Arbetet har utförts som ett deluppdrag inom uppdraget "Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven". Syftet med erosionsuppdraget har varit att beräkna framtida erosion i Norsälven med hänsyn till klimatförändring och att leverera underlag till det deluppdrag som ansvarar för att beräkna skredssannolikhet med hänsyn till klimatförändring. Beräkningsunderlaget har baserats på geologisk beskrivning av området, flödesdata, bottenundersökningar, hydrodynamisk modellering, tidigare lodade sektioner, analys av strandförskjutning samt klimatanalys för Värmland.