We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Effects of societal security measures within landfill. Final report from the ESS project, work package Landfill accidents

Swedish title: Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor
Author Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist
Series: SGI Publikation
Number: 13
Year: 2014
Pages: 78
Download (PDF, 969.33 KB)
Comment ESS-projektet ingick i MSB:s forskningsprogram Effekter av samhällets säkerhetsarbete. Programbeskrivning och fler rapporter finns på MSB:s webbplats: https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Effekter-av-sakerhetsarbete/Effekter-av-samhallets-sakerhetsarbete/
Summary (1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)